مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

مهدی امامی ORCID, سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 7 -15 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

رامین امیرساسان ORCID, جواد وکیلی ORCID, رضوانیه صالحی ORCID, مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 15 -23 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مهرداد باستانی ORCID, غلامعلی قاسمی* ORCID, مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 24 -32 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

محمدعلی پیرانی ORCID, مقصود پیری* ORCID, محمدعلی آذربایجانی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 33 -39 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID, ماهرخ دهقانی ORCID, محمد عبدالله‌پور درویشانی ORCID, محسن برغمدی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 40 -47 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

ابوالفضل جعفری ثالث ORCID, یاشار باقری‌زاده توکلی ORCID, افسون شريعت* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 48 -55 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مژده خواجه لندی ORCID, لطفعلی بلبلی* ORCID, معرفت سیاهکوهیان ORCID, فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 56 -64 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

رسول شریفی* ORCID, سمیرا شریفی ORCID, نازیلا امینی ORCID, محمدرضا اصغرزاده ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 65 -72 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

اسلام شیری ORCID, سعید قربیان* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 73 -81 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

الناز عباس‌پور* ORCID, محمدرضا ذوالفقار دیدنی ORCID, کاظم خدائی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 82 -90 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

حمید گله داری* ORCID, معصومه رنجبر, پریسا محمدی نژاد, طاهره سیفی, نسترن مجدی نسب ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 91 -96 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

حسین محمودی ORCID, فاطمه افشاری* ORCID, فاطمه عباسعلیزاده
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 97 -103 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مهرنوش موسوی اقدس* ORCID, موسی علی احمدی ORCID, پریسا حاج علی اوغلی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 104 -109 .
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

چیزی یافت نشد
چیزی یافت نشد
مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID, سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 7 -15 .
مشاهده شده: 113
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
رامین امیرساسان ORCID, جواد وکیلی ORCID, رضوانیه صالحی ORCID, مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 15 -23 .
مشاهده شده: 72
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
محمدعلی پیرانی ORCID, مقصود پیری* ORCID, محمدعلی آذربایجانی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 33 -39 .
مشاهده شده: 70
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
ابوالفضل جعفری ثالث ORCID, یاشار باقری‌زاده توکلی ORCID, افسون شريعت* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 48 -55 .
مشاهده شده: 59
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرداد باستانی ORCID, غلامعلی قاسمی* ORCID, مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 24 -32 .
مشاهده شده: 58
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID, ماهرخ دهقانی ORCID, محمد عبدالله‌پور درویشانی ORCID, محسن برغمدی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 40 -47 .
مشاهده شده: 57
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID, لطفعلی بلبلی* ORCID, معرفت سیاهکوهیان ORCID, فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 56 -64 .
مشاهده شده: 57
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
الناز عباس‌پور* ORCID, محمدرضا ذوالفقار دیدنی ORCID, کاظم خدائی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 82 -90 .
مشاهده شده: 49
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
اسلام شیری ORCID, سعید قربیان* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 73 -81 .
مشاهده شده: 43
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
حسین محمودی ORCID, فاطمه افشاری* ORCID, فاطمه عباسعلیزاده
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 97 -103 .
مشاهده شده: 43
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID, سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 7 -15 .
تعداد دانلود: 125
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
رامین امیرساسان ORCID, جواد وکیلی ORCID, رضوانیه صالحی ORCID, مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 15 -23 .
تعداد دانلود: 53
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
محمدعلی پیرانی ORCID, مقصود پیری* ORCID, محمدعلی آذربایجانی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 33 -39 .
تعداد دانلود: 44
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرداد باستانی ORCID, غلامعلی قاسمی* ORCID, مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 24 -32 .
تعداد دانلود: 41
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID, ماهرخ دهقانی ORCID, محمد عبدالله‌پور درویشانی ORCID, محسن برغمدی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 40 -47 .
تعداد دانلود: 41
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
ابوالفضل جعفری ثالث ORCID, یاشار باقری‌زاده توکلی ORCID, افسون شريعت* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 48 -55 .
تعداد دانلود: 38
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
الناز عباس‌پور* ORCID, محمدرضا ذوالفقار دیدنی ORCID, کاظم خدائی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 82 -90 .
تعداد دانلود: 37
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID, لطفعلی بلبلی* ORCID, معرفت سیاهکوهیان ORCID, فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 56 -64 .
تعداد دانلود: 35
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
اسلام شیری ORCID, سعید قربیان* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 73 -81 .
تعداد دانلود: 28
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرنوش موسوی اقدس* ORCID, موسی علی احمدی ORCID, پریسا حاج علی اوغلی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399;42(1): 104 -109 .
تعداد دانلود: 28
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

چیزی یافت نشد