مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

کریم آزالی علمداری* ORCID، مصطفی آرمان‌فر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

منصور آقایی ORCID، جواد وکیلی* ORCID، رامین امیرساسان ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 237-244. DOI: 10.34712/mj.2020.003
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

سید زینب پیمبرپور ORCID، مجید حسن پورعزتی* ORCID، علیرضا عسکریان زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 245-253.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

قادر رحیم زاده ORCID، محمد علی آذربایجانی* ORCID، حسن متین همایی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 254-262.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

سهیلا رحیمی فردین ORCID، معرفت سیاه کوهیان* ORCID، پوران کریمی ORCID، لطفعلی بلبلی ORCID، حسن فرهادی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 263-272.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

زینب رضایی ORCID، سید محمد مرندی* ORCID، حجت اله علایی ORCID، فهیمه اسفرجانی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 273-280.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

ایمان عباسپورکازرونی ORCID، هادی مهدی پور حسین آباد* ORCID، فاطمه حورعلی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 281-286.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

سید یزدان دخت غفاری* ORCID، رامین آژوغ ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 287-294.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

فهیمه فلاح ORCID، احمد چیت ساز* ORCID، لیلی آدینه ORCID، امیر میر محمد صادقی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 295-302.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

ژيلا قادري* ORCID، مجيد مبصري ORCID، عليرضا استاد رحیمی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 303-318.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مهدیه قربانعلی‌زاده ORCID، جبار بشیری* ORCID، فرهاد غلامی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 310-318.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

کاوه قرنی زاده* ORCID، کریم پیسوده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 319-325.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

سحر کمانکش ORCID، وحید تادیبی* ORCID، ناصر بهپور ORCID، فرهاد نعلینی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 326-333.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

بهروز نیک نفس* ORCID، لعیا فرزدی ORCID، داوود قلی زاده ایری سفلی ORCID، مرضیه نیک نفس ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 334-339.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

محمد امین ولیزاد حسنلویی ORCID، حمداله شریفی* ORCID، آیدین زینالی ORCID، خاتون حسینی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 340-347.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

رسول هاشم کندی اسدی ORCID، سجاد ارشدی* ORCID، عبدالعلی بنایی فر ORCID، مسعود حاجی رسولی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 348-355.
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

چیزی یافت نشد
چیزی یافت نشد
مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID، سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7 -15 .
مشاهده شده: 271
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
رامین امیرساسان ORCID، جواد وکیلی ORCID، رضوانیه صالحی ORCID، مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 15 -23 .
مشاهده شده: 199
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
محمدعلی پیرانی ORCID، مقصود پیری* ORCID، محمدعلی آذربایجانی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 33 -39 .
مشاهده شده: 184
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
ابوالفضل جعفری ثالث ORCID، یاشار باقری‌زاده توکلی ORCID، افسون شريعت* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 48 -55 .
مشاهده شده: 181
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
مجید امانی ORCID، مسعود رحمتی* ORCID، محمد فتحی ORCID، حسن احمدوند ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 126-134.
مشاهده شده: 175
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID، لطفعلی بلبلی* ORCID، معرفت سیاهکوهیان ORCID، فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 56 -64 .
مشاهده شده: 175
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
سپیده آژیر ORCID، عیدی علیجانی* ORCID، مهسا محسن زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125.
مشاهده شده: 172
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرداد باستانی ORCID، غلامعلی قاسمی* ORCID، مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 24 -32 .
مشاهده شده: 172
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID، ماهرخ دهقانی ORCID، محمد عبدالله‌پور درویشانی ORCID، محسن برغمدی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 40 -47 .
مشاهده شده: 172
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
الناز عباس‌پور* ORCID، محمدرضا ذوالفقار دیدنی ORCID، کاظم خدائی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 82 -90 .
مشاهده شده: 160
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID، سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7 -15 .
تعداد دانلود: 187
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
سپیده آژیر ORCID، عیدی علیجانی* ORCID، مهسا محسن زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125.
تعداد دانلود: 115
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
رامین امیرساسان ORCID، جواد وکیلی ORCID، رضوانیه صالحی ORCID، مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 15 -23 .
تعداد دانلود: 99
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
کریم آزالی علمداری* ORCID، مصطفی آرمان‌فر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236.
تعداد دانلود: 96
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرداد باستانی ORCID، غلامعلی قاسمی* ORCID، مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 24 -32 .
تعداد دانلود: 96
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID، ماهرخ دهقانی ORCID، محمد عبدالله‌پور درویشانی ORCID، محسن برغمدی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 40 -47 .
تعداد دانلود: 87
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
ابوالفضل جعفری ثالث ORCID، یاشار باقری‌زاده توکلی ORCID، افسون شريعت* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 48 -55 .
تعداد دانلود: 84
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
محمدعلی پیرانی ORCID، مقصود پیری* ORCID، محمدعلی آذربایجانی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 33 -39 .
تعداد دانلود: 81
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
الناز عباس‌پور* ORCID، محمدرضا ذوالفقار دیدنی ORCID، کاظم خدائی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 82 -90 .
تعداد دانلود: 81
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID، لطفعلی بلبلی* ORCID، معرفت سیاهکوهیان ORCID، فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 56 -64 .
تعداد دانلود: 79
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

چیزی یافت نشد