Logo-mj
مقاله پژوهشی ژنتیک
فاطمه افخمی ORCID، شیرین شهبازی* ORCID، لعیا فرزدی ORCID، معصومه عزیزی ORCID
مجله پزشكی دانشگاه علوم پزشكی تبريز. doi: 10.34172/mj.2022.032 | تاریخ انتشار: 1401 شهریور 07
نسخه PDF پیش از شمارهPDF