Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1403؛46(2): 210-216.
doi: 10.34172/mj.2024.027
  تعداد مشاهده چکیده: 88
  تعداد دانلود PDF: 45

تروما و پزشکی ترافیک

مقاله کوتاه

بررسی علل تخلف عبور از چراغ تمام قرمز و افزایش تصادفات جلو به پهلو در تقاطع­های چراغ‌دار

همایون صادقی بازرگانی 1 ORCID logo، احسان حاذق 2، ابوالفضل افشاری 3، محمد اسدی انباردان 2، میربهادر یزدانی 1* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت حوادث ترافیکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: bahadoryazdani1990@gmail.com

چکیده

زمینه. نقض چراغ قرمز سالانه هزاران مصدوم و تلفات جانی را به دنبال دارد. چراغ تمام قرمز زمانی است که تمامی چراغ‌های راهنمایی در تقاطع قرمز هستند. در ایران، برخی از رانندگان به چراغ پیش‌روی خود توجهی نمی‌کنند که منجر به برخوردهای جدی از جلو به پهلو می‌شود. مطالعه حاضر رابطه تخلف با پارامترهای ترافیکی را بررسی می‌کند و استراتژی‌هایی را برای جلوگیری از تصادفات جلو به پهلو را در تقاطع‌های چراغ‌دار ارایه می‌کند.

روش‌کار. در مطالعه حاضر از داده‌های میدانی 11 تقاطع تابلودار شهر تبریز با 27 رویکرد و مشخصات مختلف ترافیکی و هندسی به منظور تعیین عوامل موثر بر تخلفات چراغ قرمز استفاده شد.

یافته‌ها. یافته‌ها حاکی از آن است که خطر تخلفات چراغ تمام قرمز با متغیر زمان چراغ قرمز در هر رویکرد افزایش می‌یابد. همچنین هر چه عرض تقاطع کمتر باشد و تعداد خودروها در صف اول کمتر باشد، خطر تخلف چراغ قرمز بیشتر است. متغیر نوع انحراف به چپ نیز در مدل معنادار بود و نشان داد که در صورت مجاز بودن نوع گردش به چپ، خطر تخلفات چراغ تمام قرمز را بیشتر می کند.

نتیجه‌گیری. از نتایج این مطالعه می‌توان به اولویت‌بندی نصب دوربین‌های ثبت عبور از خط ایست در زمان قرمز بودن چراغ‌های تقاطع‌ها اشاره کرد.

پیامدهای عملی. توصیه می‌شود محل چراغ­های راهنمایی مجاور و چراغ علایم عابر پیاده به گونه‌ای طراحی شود که در دید مستقیم رانندگان نباشد و تغییرات چراغ‌های راهنمایی رویکرد مجاور را دنبال نکنند و در زمان سبز شدن چراغ رویکرد خود شروع به حرکت کنند.


کلید واژه ها: تصادف جلو به پهلو, تقاطع چراغدار, چراغ تمام قرمز, ترافیک
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 17 اردیبهشت 1402
بازنگری: 30 خرداد 1402
پذیرفته‌شده: 03 تیر 1402
انتشار الکترونیکی: 05 اردیبهشت 1403
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)