Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1403؛46(2): 157-164.
doi: 10.34172/mj.2024.022
  تعداد مشاهده چکیده: 123
  تعداد دانلود PDF: 54

اونکولوژی

مقاله پژوهشی

ارزیابی میزان بیان میکرورنا-378 و میکرورنا-103 و میکرورنا-497 در ملانوما

فریا اصلانی 1 ORCID logo، زهره عبدالرحیمی 1 ORCID logo، شهرام قاسم بگلو 1* ORCID logo

1 گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: shahramGasembaglou@yahoo.com

چکیده

زمینه. هدف از این مطالعه، بررسی تغییرات نسبی در سطح بیان نمونه‌های میکرورنا-378 و میکرورنا-103 و میکرورنا-497 در تومور ملانوما است.

روش کار. 40 نمونه از تومور و 40 نمونه از بافت حاشیه‌ای سالم اطراف تومور به‌عنوان نمونه کنترل در این مطالعه جمع‌آوری شد. پس از جمع‌آوری نمونه‌ها، RNA‌ها استخراج و بیان ژن‌های مورد نظر با استفاده از روش Real-time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. تفاوت در سطح بیان این سه گروه با آزمون‌های آماری مناسب ارزیابی شد و 0/05>P به‌عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها. سطح بیان هر سه ژن در نمونه‌‌های تومور با نمونه‌‌های حاشیه‌ سالم تفاوت معنی‌داری داشت. همچنین، ژن‌ها به‌طور قابل توجهی با ویژگی‌های بالینی بیماران مانند متاستاز و درگیری غدد لنفاوی مرتبط بودند.

نتیجه‌گیری. یافته‌های ما نشان داد که میکرو RNA‌های مورد بررسی می‌توانند به‌عنوان بیومارکر پاتولوژیک در ملانوما مورد استفاده قرار گیرند. با این حال، انجام تحقیقات بیشتر در جوامع مختلف با حجم نمونه بزرگتر لازم است.

پیامدهای‌عملی. بیومارکرهای مورد بررسی در تشخیص زود هنگام ملانوما مؤثر هستند و در نتیجه با تشخیص زود هنگام باعث بقای بهتر در بیماران می‌شوند.

کلید واژه ها: 497-miR, 378-miR, 103-miR, ملانوما
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 14 فروردین 1402
پذیرفته‌شده: 23 خرداد 1402
انتشار الکترونیکی: 05 اردیبهشت 1403
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)