Logo-mj

فرآیند داوری

مقالات ارسالی به مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مشروط به رعایت ساختار متن و انطباق با اهداف و زمینه‌های موضوعی مجله برای داوری موضوعی ارسال می‌شود. 

داوری مقالات به‌صورت دوسوکور انجام می‌شود بدین معنی که طی فرایند داوری، نام پدیدآوران برای داوران و بالعکس مشخص نیست. این مجله روند «تصمیم‌گیری سریع» را دنبال می‌کند، به گونه‌ای که فرآیند دریافت مقاله تا تصمیم‌گیری برای ورود به مرحله داوری حداکثر یک هفته و داوری مقاله حداکثر چهار تا شش هفته طول می‌کشد.

هر مقاله به دو داور هم‌تراز علمی و داور آمار ارسال می‌شود. سردبیر نظرات داوران را بررسی می‌کند و در صورت مغایرت واضح در نظرات داوران مقاله به داور چهارم ارسال می‌شود. نظرات داوران و تصميم سردبير برای پذيرش، يا بازبينی مقاله (اصلاح کلی یا جزئی) یا رد مقاله به پدیدآوران ارسال می‌گردد. نظرات ارسالی همچنین شامل بازخورد در خصوص ملزومات فنی و اشکالات ساختاری دست‌نوشته مقاله نیز می‌گردد. پدیدآوران بایستی در عرض چهار هفته نسخه بازبینی‌شده مقاله حاوی جوابیه به نظرات داوری را ارسال نمایند.

 مقالاتی که فرایند داوری‌های مقاله انجام گرفته و به پدیدآوران انعکاس داده شده اما طی مدت چهار هفته نسخه بازبینی‌شده دست‌نوشته مقاله مبتنی بر نظرات داوری و حاوی جوابیه به ریز نظرات (و یا درخواست تمدید مدت برای ارسال نسخه بازبینی‌شده) را دریافت نکرده است در صورت عدم پاسخگویی پدیدآوران به مکاتبات، از فرایند داوری خارج می‌شود و پدیدآوران در صورت تمایل به انتشار لازم است مقاله را مجدداً ارسال کنند.

 نسخه بازبینی‌شده دست‌نوشته مقاله از نظر پذیرش، رد یا اصلاح مجدد توسط سردبیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقاله از نظر رعایت ملزومات فنی و ساختار نوشتاری مجله توسط کارشناس مربوط بررسی و بعد از برطرف شدن ایرادات توسط پدیدآوران به‌طور همزمان برای ویراستاری زبانی (فارسی و انگلیسی) ارسال می‌شود. 

میانگین زمان ارسال تا انتشار مقاله در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز حدود 3 ماه است.