Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1403؛46(2): 188-198.
doi: 10.34172/mj.2024.025
  تعداد مشاهده چکیده: 89
  تعداد دانلود PDF: 44

پرستاری و مامایی

مقاله پژوهشی

تاثیر آموزش احقاق جنسی بر رضایت زناشویی و شادمانی زندگی زنان آذری- مطالعه نیمه تجربی

نیلوفر ستاررزاده جهدی 1* ORCID logo، سویل حکیمی 1 ORCID logo، مهتاب شکیبایی فر 2 ORCID logo

1 گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: Sattarzadehn@gmail.com

چکیده

زمینه. احقاق جنسی به عنوان یک احساس روانی-اجتماعی نسبت به تفسیر شخصی فرد در مورد چگونگی ابراز وجود احساساتش در روابط زناشویی تعریف شده است. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش احقاق جنسی بر رضایت زناشویی و شادمانی زندگی زنان مراجعه کننده به مجتمع‌های سلامت شهر تبریز در سال1400 انجام گرفت.

روش‌کار. این مطالعه نیمه تجربی با روش نمونه گیری تصادفی روی 66 نفر از زنان سنین باروری مراجعه کننده به مجتمع‌های سلامت شهر تبریز که نمره احقاق جنسی هالبرت کمتر از 33 را کسب کرده بودند انجام شد. نمونه‌ها به صورت تقسیم تصادفی در گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل: چک لیست معیارهای ورود و خروج، پرسشنامه دموگرافیک، احقاق جنسی هالبرت، رضایت جنسی لارسون و پرسشنامه شادمانی MHS بود. مداخله‌ی آموزشی احقاق جنسی در 3 جلسه 60 تا 90 دقیقه ایی برگزار شد. پرسشنامه‌های احقاق جنسی هالبرت، رضایت جنسی لارسون و شادمانی MHS قبل و بعد از مداخله تکمیل شدند.

یافته‌ها. یافته‌های مطالعه نشان داد تفاوت معنی­داری بین میانگین نمرات احقاق جنسی هالبرت، رضایت جنسی لارسون و شادمانی زناشویی MHS در مرحله بعد از مداخله بین دو گروه بوجود آمد P=0.001.

نتیجه‌گیری. با توجه به تأثیرمثبت آموزش احقاق جنسی در رضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان توصیه می‌گردد این مداخلات آموزشی ساده وکم هزینه به منظور ارتقاء وضعیت روانی و جنسی زنان لحاظ گردد.

پیامدهای عملی. برنامه­های آموزشی احقاق جنسی منجر به بهبود رضایت جنسی و افزایش شادمانی زناشویی در زنان شد. توصیه می‌گردد این مداخلات آموزشی ساده وکم هزینه به منظور ارتقاء وضعیت روانی و جنسی زنان بکار گرفته شوند.

کلید واژه ها: آموزش, احقاق جنسی, رضایت جنسی, شادمانی زناشویی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 17 دی 1401
پذیرفته‌شده: 30 اردیبهشت 1402
انتشار الکترونیکی: 04 اردیبهشت 1403
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)