Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1403؛46(2): 175-187.
doi: 10.34172/mj.2024.024
  تعداد مشاهده چکیده: 94
  تعداد دانلود PDF: 47

میکروبیولوژی

مقاله پژوهشی

تهیه، تعیین خصوصیات و بررسی اثر ضد میکروبی نانونیوزوم‌های حاوی فارنسول و تیروزول بر گونه‌های میکروبی Pseudomonas aeruginosa، Staphylococcus aureus و Escherichia coli

زهره سادات مرتضوي مقدم 1 ORCID logo، فهيمه نعمتي منصور 1، مريم ناصر الاسلامي 2، ندا موسوی نيري 1* ORCID logo

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 گروه علوم سلولی و مولکولی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: Mosavi.neda2020@gmail.com

چکیده

زمینه. اخیراً، مشخص شده­است که تیروزول و فارنسول به‌واسطه داشتن اثرات ضدمیکروبی و دارویی شناخته‌شده می­توانند جایگزین آنتی­بیوتیک­ها شوند. در طی چند دهه اخیر، تحقیقات گسترده‌ای روی نانونیوزوم‌ها جهت دارورسانی انجام شده و کارایی آن­ها به اثبات رسیده است. هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی و تأثیرات ضد باکتریایی فارنسول و تیروزول بارگیری­شده در نانونیوزوم‌ها بود.

روش‌کار. فارنسول و تیروزول بارگیری­شده در نانوحامل نیوزومی به روش هیدراتاسیون لایه ‌نازک سنتز شد. خصوصیات فیزیکی نانوفرمولاسیون‌ها با استفاده از تکنیک پراکنش نور دینامیک (DLS) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) سنجش شد و روند آزادسازی فارنسول و تیروزول از نانوحامل با استفاده از کیسه دیالیز موردبررسی قرار گرفت. همچنین، از طیف‌سنج مادون قرمز برای بررسی گروه‌های عامل استفاده و مطالعات پایداری نانونیوزوم‌ها در دماهای 25 و 4 درجه سانتی‌گراد به مدت ۲ ماه انجام شد. درنهایت، خواص ضدمیکروبی آن علیه پاتوژن‌های باکتریایی E.coli، Staphylococcus aureus و Pseudomonas aeruginosa مطالعه شد. اثر سمیت نانو حامل‌ها در حالت خالی و بارگیری شده روی سلول‌های HFF توسط روش MTT موردبررسی قرار گرفت.

یافته‌ها. اندازه نانونیوزوم‌ها 208 و اندازه نانونیوزوم‌های بارگیری شده با فارنسول و تیروزول 240 نانومتر برآورد گردید. نتایج SEM حاکی از کروی بودن ساختار نیوزوم‌ها بود. رهش کند فارنسول و تیروزول از نیوزوم‌ها مشاهده شد، به‌طوری‌که بعد از 72 ساعت تقریباً نیمی از دارو از نیوزوم‌ها آزادسازی شده بودند. نانیونیوزوم‌های بارگیری شده با داروهای فوق‌الذکر پایداری مناسبی در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد به مدت ۶۰ روز نشان دادند. نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی و باکتری‌کشی، حاکی از اثرات ضد باکتریایی هردوی فارنسول و تیروزول آزاد و نانونیوزوم‌های بارگیری شده با فارنسول و تیروزول علیه هر سه گونه باکتریایی بود؛ هرچند این تأثیرات در حالت نانونیوزومه بهتر بود.

نتیجه‌گیری. نانو حامل نیوزومی حاوی فارنسول و تیروزول پتانسیل کاربرد در درمان برخی عفونت‌های رایج زخم باکتریایی را دارد. با این وجود، به مطالعات بیشتر در این زمینه نیاز هست.

پیامدهای عملی. نانونیوزوم­های بارگیری شده با فارنسول و تیروزول نسبتاً اثرات مهارکنندگی قوی علیه S. aureus، E. coli و P. aeruginosa دارند.

کلید واژه ها: تیروزول, ضدمیکروبی, عفونت زخم, فارنسول, نانونیوزوم
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 19 فروردین 1402
پذیرفته‌شده: 16 خرداد 1402
انتشار الکترونیکی: 29 فروردین 1403
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)