سردبير
دکتر محمدرضا اردلان
دکتر محمدرضا اردلان

Ardalan34@yahoo.com

استاد نفرولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

0000-0002-6851-5460 :اورکيد

مدير مسؤول
دكتر محمدرضا نهائي
دكتر محمدرضا نهائي

nahaeim@yahoo.com

استاد ميكروبيولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0001-9367-3279

معاون سردبير
دکتر علیرضا شفیعی کندجانی
دکتر علیرضا شفیعی کندجانی

shafieear@tbzmed.ac.ir

دانشیار روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبريز،‌ايران

اورکيد: 0000-0002-3045-2644

دبیران موضوعی
مشاور اپيدميولوژي و آمار زيستي: دکتر مرتضي قوجازاده
مشاور اپيدميولوژي و آمار زيستي: دکتر مرتضي قوجازاده

ghojazadehm@hotmail.com

دانشيار دانشکده پزشکي،‌ گروه اپيدميولوژي و آمارزيستي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0002-9956-9452

هیأت تحریریه
دكتر عباس افراسيابي راد
دكتر عباس افراسيابي راد

aaafrasa@gmail.com

استاد جراحي قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد:‌ 0000-0003-3655-7209

دکتر امیر بهرامی
دکتر امیر بهرامی

Endocrinology_tabriz@yahoo.com

استاد بيماريهاي داخلي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0002-4735-1196

دکتر نعمت بيلان
دکتر نعمت بيلان

bilan@tbzmed.ac.ir

استاد بيماريهاي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0002-1849-4462

دكتر عليرضا جوادزاده
دكتر عليرضا جوادزاده

javadzadehalireza@yahoo.com

استاد چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0002-5151-6126

دكتر محمد علي حسينپور فيضي
دكتر محمد علي حسينپور فيضي

pourfeizi@eastp.ir

استاد راديوبيولوژي دانشگاه تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0002-1508-5022

دكتر محمدرضا رشيدي
دكتر محمدرضا رشيدي

rashidi@tbzmed.ac.ir

استاد گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0001-9206-9336

دکتر ماندانا رفيعي
دکتر ماندانا رفيعي

profrafeey@gmail.com

استاد بيماريهاي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0001-7312-466X

دكتر محمد حسين زرين تن
دكتر محمد حسين زرين تن

zarrintanmh@yahoo.com

استاد فارماسيوتيكس، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0001-7345-6410

دكتر وحيد زمانزاده
دكتر وحيد زمانزاده

Zamanzadeh@tbzmed.ac.ir

دانشيار آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0002-4664-750X

دكتر افشار زمردی
دكتر افشار زمردی

Dr_zomorrodi@yahoo.com

استاد ارولوژي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0001-5497-4933

دكتر سيد محمود طباطبائي
دكتر سيد محمود طباطبائي

dr_tabatabaeifar@yahoo.com

استاد جراحي مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

دكتر علی فخاری
دكتر علی فخاری

a_fakhari@yahoo.com

استاد روان پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0002-3731-7146

دكتر داود قره باغي
دكتر داود قره باغي

gharabaghid@gmail.com

استاد چشم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0001-7837-5214

دكتر فرخ قوام
دكتر فرخ قوام

farrokhghavam@yahoo.com

استاد پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي اروميه، اروميه، ايران

دکتر صمد اسلام جمال گلزاری
دکتر صمد اسلام جمال گلزاری

dr.golzari@hotmail.com

استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،‌ تبريز، ايران

اورکيد:‌0000-0003-3815-8770

دكتر مهرداد لطفي
دكتر مهرداد لطفي

mehrlotfi@yahoo.com

استاد اندودونتيكس دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0002-4158-1417

دكتر سلطانعلي محبوب
دكتر سلطانعلي محبوب

dr.s.mahboob@gmail.com

استاد بيوشيمي تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تبريز،‌ تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0001-7102-0437

دكتر محمد نوري
دكتر محمد نوري

nourimd@yahoo.com

استاد بيو شيمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز،‌ تبريز، ايران

اورکيد: 0000-0002-5367-9956

هيأت ويراستاري
ويراستار فارسي: دکتر حسين عليخواه
ويراستار فارسي: دکتر حسين عليخواه
ويراستار فارسي: امیر معلمی (دانشجوي پزشکي)
ويراستار فارسي: امیر معلمی (دانشجوي پزشکي)
ویراستار انگلیسی: دکتر محمدامین رضازاده
ویراستار انگلیسی: دکتر محمدامین رضازاده
هيأت اجرايي
مدير اجرايي: پریسا یاوری کیا
مدير اجرايي: پریسا یاوری کیا
مسؤول امور دفتري و ارتباطات : مريم حسيني تبار
مسؤول امور دفتري و ارتباطات : مريم حسيني تبار
مسؤول امور رايانه اي و وب سايت: جواد پورمهدي
مسؤول امور رايانه اي و وب سايت: جواد پورمهدي
امور رايانه اي: مينا منگوري
امور رايانه اي: مينا منگوري