مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

 

اهداف و زمینه ها

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز نشریه علمی چند رشته ای است که تحت داوری همتراز قرار می گیرد و به صورت دو ماهنامه منتشر می شود. این مجله فرصت مشارکت علمی و فضای مورد نیاز برای انتشار نتایج علمی را برای محققان فراهم می کند. تاکید مجله بر چاپ مطالعات پایه ای و بالینی پزشکی است و مقالات اصیل، مطالعات سیستماتیک و  مطالعات مروری (به دعوت سردبیر) و گزارش های موردی معتبر را چاپ می کند. مطالعات تئوریک و  تحقیقات نظام سلامت در اولویت چاپ قرار ندارند. مجله پزشکی به زبان فارسی منتشر می شود و خلاصه انگلیسی نیز در دسترس خوانندگان غیر فارسی زبان قرار می گیرد.