Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1403؛46(2): 145-156.
doi: 10.34172/mj.2024.021
  تعداد مشاهده چکیده: 106
  تعداد دانلود PDF: 51

روانپزشکی کودک و نوجوان

مقاله پژوهشی

دانش، نگرش و عملکرد ارایه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات بهداشتی- درمانی نسبت به کودک‌آزاری در شهر تبریز

مصطفی فرح بخش 2،1 ORCID logo، حسن شاهرخی 3، ساناز نوروزی 3، مهتاب مشفق خوشمهر 1، حسنا ملجا بصیری 1، سپیده هرزندجدیدی 2،4* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات مدیریت و پیشگیری از مصدومیت‌های حوادث ترافیکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: hrzndsepideh@gmail.com

چکیده

زمینه. کودک آزاری یکی از مشکلات عمده سلامت عمومی در سطح جهانی است. دانش و نگرش والدین و ارایه‌دهندگان خدمات سلامت در پیشگیری و کنترل رفتار کودک آزاری از اهمیت بالایی برخوردار است. از این‌رو، این مطالعه با هدف بررسی دانش، نگرش و عملکرد ارایه‌دهندگان و دریافت‌‌کنندگان خدمات بهداشتی درمانی نسبت به کودک آزاری در شهر تبریز انجام شد.

روش‌کار. این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی در میان 445 نفر از ارایه‌دهندگان و 390 نفر از دریافت‌کنندگان خدمات بهداشتی-درمانی تبریز در سال 1400 انجام شد. مشارکت‌کنندگان با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و اطلاعات آنها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. از رگرسیون خطی چندگانه جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای مورد بررسی استفاده شد.

یافته‌ها. میانگین نمره دانش، نگرش و عملکرد ارایه‌دهندگان خدمات سلامت درباره کودک آزاری به ترتیب برابر 73/21، 87/89 و 85/12 بود. همچنین میانگین نمره دانش، نگرش و عملکرد دریافت­کنندگان خدمات سلامت درباره کودک آزاری به ترتیب برابر 58/81، 64/3 و 48/18 بود. بین نمره دانش و عملکرد ارایه‌دهندگان خدمات سلامت با گذراندن دوره آموزشی در حیطه کودک آزاری، شغل و تحصیلات ارتباط معناداری دیده شد. به طوری که گذراندن دوره آموزشی، نمره دانش را 3/33 واحد افزایش می‌داد. همچنین بین نمره دانش و نگرش دریافت‌کنندگان خدمات سلامت با جنسیت، تحصیلات و وضعیت تأهل ارتباط معناداری دیده‌شد. به‌طوری که نمره دانش افراد با تحصیلات فوق لیسانس نسبت به دیپلم، 8/03 واحد و افراد متاهل نسبت به مجرد 4/81 واحد بالاتر بود.

نتیجه‌گیری. با توجه به دانش، نگرش و عملکرد مطلوب ارایه‌دهندگان خدمات سلامت نسبت به کودک آزاری، این کارکنان پتانسیل بالایی در تشخیص کودک آزاری داشته و می‌توانند ابتکارات پیشگیرانه در مراقبت‌های اولیه را توسعه دهند. همچنین با توجه به سطح متوسط دانش و عملکرد خانواده‌ها در حیطه کودک آزاری، طراحی برنامه های آموزش خانواده برای والدین و نیز راه‌اندازی خدمات حمایتی مبتنی بر جامعه در مراکز بهداشتی برای جلوگیری از کودک آزاری ضروری به نظر می‌رسد.

پیامدهای عملی. یافته‌های این مطالعه می‌تواند در اختیار سیاستگذاران وزارت بهداشت قرار گیرد تا با تدوین دستورالعمل‌های ملی برخورد با کودک آزاری، فرصتی برای بهبود دانش، نگرش و عملکرد ارایه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات سلامت فراهم آید.


کلید واژه ها: کودک آزاری, دانش, نگرش, عملکرد
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 17 خرداد 1402
بازنگری: 09 مرداد 1402
پذیرفته‌شده: 10 مرداد 1402
انتشار الکترونیکی: 29 فروردین 1403
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)