مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

علی ابراهیمی ORCID، علیرضا شفیعی کندجانی ORCID، مرضیه آقازاده* ORCID، حسین اسلامی ORCID، بهزاد شالچی ORCID، یاسمن شفیعی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 7-15. DOI: 10.34172/mj.2021.021
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

معصومه برهاني ORCID، محمد رضا حبیب زاده ORCID، امیر شفا* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 16-21. DOI: 10.34172/mj.2021.022
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

لیلا امراهی ORCID، شیرین شهبازی* ORCID، مهرنوش طوفان تبریزی ORCID، محمد مهدی مرتضوی پور ORCID، میر علی سیدی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 22-28. DOI: 10.34172/mj.2021.023
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

محمدرضا رنجکش ORCID، سانای عزیزی فرد* ORCID، حمیده عظیمی علمداری ORCID، ندا قربانی خسرو شاهی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 29-34. DOI: 10.34172/mj.2021.024
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

آیدین کاظم پور آذر ORCID، جواد آقازاده ORCID، فیروز صالح پور ORCID، امیر کمالی فر* ORCID، فرهاد میرزایی ORCID، امیر رضاخواه ORCID، ثمر کمالی فر ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 35-40. DOI: 10.34172/mj.2021.025
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

فریبا ایرجی ORCID، علی اصیلیان ORCID، گیتا فقیهی ORCID، امیرحسین اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 41-47. DOI: 10.34172/mj.2021.026
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

منیژه مصطفی قره باغی* ORCID، شلاله گنجی ORCID، مجید محله ای ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 48-54. DOI: 10.34172/mj.2021.027
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

سپهر اسلامی* ORCID، مینا شاکری ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 55-60. DOI: 10.34172/mj.2021.028
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

امیرحسین مقصود ORCID، مهدی پارسایی* ORCID، افشین عظیمی، مهدی محبعلی، بهناز آخوندی، صدیقه سرفراز ORCID، مهدی حسن زاده ORCID، صابر علیزاده ORCID، احد شهنامی
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 61-68. DOI: 10.34172/mj.2021.029
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

زهرا گرجی* ORCID، حمید آزاده ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 69-75. DOI: 10.34172/mj.2021.030
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

شیرین عالی* ORCID، شهاب االدین باقری ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 76-83. DOI: 10.34172/mj.2021.031
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مهسا کاوسی* ORCID، حسام باقری ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 84-91. DOI: 10.34172/mj.2021.032
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

سعید دباغ نیکوخصلت ORCID، پوران کریمی ORCID، ایرج صدری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 92-99. DOI: 10.34172/mj.2021.033
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

فاطمه نورایی ORCID، مقصود پیری* ORCID، محمد علی آذربایجانی ORCID، مریم دلفان ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 100-107. DOI: 10.34172/mj.2021.034
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

PDFPDF
XMLXML
استنادات:

امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID، فرشاد قربانلو ORCID، عارفه مختاری ملک آبادی ORCID، صادق قاسمی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 116-123. DOI: 10.34172/mj.2021.036
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

محمدرضا زارعلی ORCID، ظاهر اعتماد* ORCID، کمال عزیزبیگی ORCID، پوران کریمی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 124-133. DOI: 10.34172/mj.2021.037
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

نعیمه یزدان شناس ORCID، مقصود پیری* ORCID، مریم دلفان ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 134-141. DOI: 10.34172/mj.2021.038
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

زهره جلالی ORCID، فرشته شهیدی* ORCID، عباسعلی گائینی ORCID، شعبان علیزاده ORCID، علیرضا رمضانی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 142-151. DOI: 10.34172/mj.2021.039
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

امیر فتح الهی ORCID، امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID، نسرین امیرزاده ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 152-159. DOI: 10.34172/mj.2021.040
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

شهین عبدالهی فخیم ORCID، نیکزاد شهیدی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 160-166. DOI: 10.34172/mj.2021.041
PDFPDF
XMLXML
استنادات:


مشاهده همه مقالات
تحقیقی
امير افتخاري، وحيده منوچهري*، فريده موسوي، محمد علي جهانباني
نسخه PDF پیش از شمارهPDFتحقیقی
وحیده سادات موسوی زاده*، حسن دانشمندی، پریسا صداقتی
نسخه PDF پیش از شمارهPDFتحقیقی
امیرعلی جعفرنژادگرو*، عارفه مختاری ملک¬آبادی، علی یادگار، فرشاد قربانلو، آیدین ولیزاده اورنج
نسخه PDF پیش از شمارهPDF

تحقیقی
توحید همت زاده بدولی*، مریم نورشاهی*، رعنا فیاض میلانی*، سیاوش پرورده*
نسخه PDF پیش از شمارهPDF

چیزی یافت نشد
مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID، سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7 -15 . DOI: 10.34172/mj.2020.014
مشاهده شده: 506
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
مجید امانی ORCID، مسعود رحمتی* ORCID، محمد فتحی ORCID، حسن احمدوند ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 126-134. DOI: 10.34172/mj.2020.028
مشاهده شده: 484
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
کریم آزالی علمداری* ORCID، مصطفی آرمان‌فر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236. DOI: 10.34172/mj.2020.040
مشاهده شده: 449
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID، لطفعلی بلبلی* ORCID، معرفت سیاهکوهیان ORCID، فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 56-64. DOI: 10.34172/mj.2020.020
مشاهده شده: 429
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
محمدعلی پیرانی ORCID، مقصود پیری* ORCID، محمدعلی آذربایجانی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 33 -39 . DOI: 10.34172/mj.2020.017
مشاهده شده: 423
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
ابوالفضل جعفری ثالث ORCID، یاشار باقری‌زاده توکلی ORCID، افسون شريعت* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 48 -55 . DOI: 10.34172/mj.2020.019
مشاهده شده: 410
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
سپیده آژیر ORCID، عیدی علیجانی* ORCID، مهسا محسن زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125. DOI: 10.34172/mj.2020.027
مشاهده شده: 407
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
رامین امیرساسان ORCID، جواد وکیلی ORCID، رضوانیه صالحی ORCID، مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 15 -23 . DOI: 10.34172/mj.2020.015
مشاهده شده: 401
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
منصور آقایی ORCID، جواد وکیلی* ORCID، رامین امیرساسان ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 237-244. DOI: 10.34172/mj.2020.041
مشاهده شده: 395
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرداد باستانی ORCID، غلامعلی قاسمی* ORCID، مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 24 -32 . DOI: 10.34172/mj.2020.016
مشاهده شده: 381
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
ماندانا رفيعي*، سعيد اصلان آبادی، محمد حسين دقيقی
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1383؛26(3): 20 -23 .
تعداد دانلود: 534
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID، سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7 -15 . DOI: 10.34172/mj.2020.014
تعداد دانلود: 287
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
کریم آزالی علمداری* ORCID، مصطفی آرمان‌فر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236. DOI: 10.34172/mj.2020.040
تعداد دانلود: 272
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
منصور آقایی ORCID، جواد وکیلی* ORCID، رامین امیرساسان ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 237-244. DOI: 10.34172/mj.2020.041
تعداد دانلود: 242
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
سپیده آژیر ORCID، عیدی علیجانی* ORCID، مهسا محسن زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125. DOI: 10.34172/mj.2020.027
تعداد دانلود: 230
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرداد باستانی ORCID، غلامعلی قاسمی* ORCID، مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 24 -32 . DOI: 10.34172/mj.2020.016
تعداد دانلود: 202
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
رامین امیرساسان ORCID، جواد وکیلی ORCID، رضوانیه صالحی ORCID، مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 15 -23 . DOI: 10.34172/mj.2020.015
تعداد دانلود: 192
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID، ماهرخ دهقانی ORCID، محمد عبدالله‌پور درویشانی ORCID، محسن برغمدی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 40 -47 . DOI: 10.34172/mj.2020.018
تعداد دانلود: 182
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID، لطفعلی بلبلی* ORCID، معرفت سیاهکوهیان ORCID، فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 56-64. DOI: 10.34172/mj.2020.020
تعداد دانلود: 181
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
مجید امانی ORCID، مسعود رحمتی* ORCID، محمد فتحی ORCID، حسن احمدوند ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 126-134. DOI: 10.34172/mj.2020.028
تعداد دانلود: 178
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
سید تقی هاشمی ORCID، بابک علی کیایی* ORCID، محمدعلی فلاح مدواری ORCID، فاطمه کریمی ORCID، ابوالفضل فلاح مدواری ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(6): 91 -97 . DOI: 10.34172/mj.2020.011
PDFPDF
XMLXML
استنادات: