مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

نيلوفر افشاري ORCID، مهدي اميرنيا* ORCID، داود احمدي ORCID، سعيد كاشفي ORCID، وحيده آقامحمدي ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 621-626. DOI: 10.34172/mj.2021.001
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

ماندانا رفیعی ORCID، مریم شعاران* ORCID، سودا حبیب زاده ORCID، ربابه قرقره چی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 627-633. DOI: 10.34172/mj.2021.002
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

ژینوس بیات ماکو ORCID، پوران کریمی ORCID، نگار مهتدی* ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 634-641. DOI: 10.34172/mj.2021.003
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

نیکزاد شهیدی* ORCID، هنگامه مالکی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 642-648. DOI: 10.34172/mj.2021.004
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مهدیه قلی زاده ORCID، محمدحسین قلی زاده* ORCID، حسین قیومی زاده ORCID، مصطفی دانائیان ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 649-658. DOI: 10.34172/mj.2021.005
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مهناز صادقی شبستری ORCID، پریسا سیاه سنگی* ORCID، ماندانا رفیعی ORCID، مریم حسین پور سرمدی ORCID، پری ناز حبیبی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 659-666. DOI: 10.34172/mj.2021.006
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

نجمه مهردادي ORCID، محمد رضا ديهيم* ORCID، آزاده حكمت ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 667-676. DOI: 10.34172/mj.2021.007
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مهدی امیرنیا ORCID، محمد رنجکش ORCID، میر احد موسوی* ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 677-683. DOI: 10.34172/mj.2021.008
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مهرنوش موسوی اقدس ORCID، نیکزاد شهیدی* ORCID، شهین عبدالهی فخیم ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 684-691. DOI: 10.34172/mj.2021.009
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

فاطمه مرالی* ORCID، علی کاظمی ORCID، فرید فرحانی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 692-700. DOI: 10.34172/mj.2021.010
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

PDFPDF
XMLXML
استنادات:

فرناز سیفی اسگ شهر* ORCID، الهه ممشلی ORCID، امیرعلی جعفرنژادگرو ORCID، ماهرخ دهقانی ORCID، محسن کتانچی ORCID، سید مجید علوی مهر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 713-721. DOI: 10.34172/mj.2021.012
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

کمال الدین حسن زاده* ORCID، بهزاد لطفی ORCID، بهروز شکوهی ORCID، علی صفرعلیزاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 722-729. DOI: 10.34172/mj.2021.013
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

امیر عطاءاله هیرادفر* ORCID، سید غلامرضا نورآذر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 730-736. DOI: 10.34172/mj.2021.014
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

ابراهیم باقری ORCID، سید محمد مرندی* ORCID، ناظم قاسمی ORCID، زینب رضایی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 737-744. DOI: 10.34172/mj.2021.015
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

ژاله پاشایی ORCID، افشار جعفری* ORCID، محمدرضا علیوند ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 745-755. DOI: 10.34172/mj.2021.016
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

آیدین ولی زاده اورنج* ORCID، عارفه مختاری ملک آبادی ORCID، امیرعلی جعفرنژادگرو ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 756-763. DOI: 10.34172/mj.2021.017
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

نازنين رضايي ORCID، فرهاد غلامي* ORCID، عين اله نادري ORCID، مريم سعيدي ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 764-772. DOI: 10.34172/mj.2021.018
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

سولماز بابایی بناب* ORCID، بهرام جمالی قرخانلو ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 773-780. DOI: 10.34172/mj.2021.019
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

محمدرضا احصائی ORCID، مصطفی صادقی ORCID، سارا رحیمی ORCID، بهزاد غلام ویسی* ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 781-786. DOI: 10.34172/mj.2021.020
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مشاهده همه مقالات
چیزی یافت نشد
چیزی یافت نشد
مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID، سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7 -15 . DOI: 10.34172/mj.2020.014
مشاهده شده: 493
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
مجید امانی ORCID، مسعود رحمتی* ORCID، محمد فتحی ORCID، حسن احمدوند ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 126-134. DOI: 10.34172/mj.2020.028
مشاهده شده: 460
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
کریم آزالی علمداری* ORCID، مصطفی آرمان‌فر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236. DOI: 10.34172/mj.2020.040
مشاهده شده: 432
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID، لطفعلی بلبلی* ORCID، معرفت سیاهکوهیان ORCID، فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 56-64. DOI: 10.34172/mj.2020.020
مشاهده شده: 414
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
محمدعلی پیرانی ORCID، مقصود پیری* ORCID، محمدعلی آذربایجانی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 33 -39 . DOI: 10.34172/mj.2020.017
مشاهده شده: 402
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
ابوالفضل جعفری ثالث ORCID، یاشار باقری‌زاده توکلی ORCID، افسون شريعت* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 48 -55 . DOI: 10.34172/mj.2020.019
مشاهده شده: 400
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
سپیده آژیر ORCID، عیدی علیجانی* ORCID، مهسا محسن زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125. DOI: 10.34172/mj.2020.027
مشاهده شده: 390
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
رامین امیرساسان ORCID، جواد وکیلی ORCID، رضوانیه صالحی ORCID، مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 15 -23 . DOI: 10.34172/mj.2020.015
مشاهده شده: 389
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
منصور آقایی ORCID، جواد وکیلی* ORCID، رامین امیرساسان ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 237-244. DOI: 10.34172/mj.2020.041
مشاهده شده: 373
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرداد باستانی ORCID، غلامعلی قاسمی* ORCID، مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 24 -32 . DOI: 10.34172/mj.2020.016
مشاهده شده: 368
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
ماندانا رفيعي*، سعيد اصلان آبادی، محمد حسين دقيقی
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1383؛26(3): 20 -23 .
تعداد دانلود: 397
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهدی امامی ORCID، سهیل سبحان اردکانی* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7 -15 . DOI: 10.34172/mj.2020.014
تعداد دانلود: 282
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
کریم آزالی علمداری* ORCID، مصطفی آرمان‌فر ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 228-236. DOI: 10.34172/mj.2020.040
تعداد دانلود: 263
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
منصور آقایی ORCID، جواد وکیلی* ORCID، رامین امیرساسان ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 237-244. DOI: 10.34172/mj.2020.041
تعداد دانلود: 230
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
سپیده آژیر ORCID، عیدی علیجانی* ORCID، مهسا محسن زاده ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 117-125. DOI: 10.34172/mj.2020.027
تعداد دانلود: 221
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مهرداد باستانی ORCID، غلامعلی قاسمی* ORCID، مرتضی صادقی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 24 -32 . DOI: 10.34172/mj.2020.016
تعداد دانلود: 191
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
رامین امیرساسان ORCID، جواد وکیلی ORCID، رضوانیه صالحی ORCID، مریم اکبری* ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 15 -23 . DOI: 10.34172/mj.2020.015
تعداد دانلود: 186
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID، ماهرخ دهقانی ORCID، محمد عبدالله‌پور درویشانی ORCID، محسن برغمدی ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 40 -47 . DOI: 10.34172/mj.2020.018
تعداد دانلود: 175
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
مژده خواجه لندی ORCID، لطفعلی بلبلی* ORCID، معرفت سیاهکوهیان ORCID، فاطمه نیک سرشت ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 56-64. DOI: 10.34172/mj.2020.020
تعداد دانلود: 173
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

تحقیقی
سهیلا رحیمی فردین ORCID، معرفت سیاه کوهیان* ORCID، پوران کریمی ORCID، لطفعلی بلبلی ORCID، حسن فرهادی ORCID
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 263-272. DOI: 10.34172/mj.2020.044
تعداد دانلود: 170
PDFPDF
XMLXML
استنادات:

مقاله پژوهشی
سید تقی هاشمی ORCID، بابک علی کیایی* ORCID، محمدعلی فلاح مدواری ORCID، فاطمه کریمی ORCID، ابوالفضل فلاح مدواری ORCID
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(6): 91 -97 . DOI: 10.34172/mj.2020.011
PDFPDF
XMLXML
استنادات: