مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

ثبت‌شده: 05 فروردین 1400
بازنگری: 19 اردیبهشت 1400
پذیرفته‌شده: 25 اردیبهشت 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 8

بررسی متاستاز میکروسکوپیک گردنی در گردن N0 بالینی در کارسینوم های سنگفرشی دهان

نیکزاد شهیدی* ORCID logo، نسترن ذکایی ORCID logo

چکیده

مقدمه: متاستاز کانسر های راه هوایی و غذایی فوقانی به غدد لنفاوی گردن یکی از نگرانیهای متخصصین گوش و حلق و بینی می باشد که به عوامل مختلفی از جمله اندازه تومور اولیه، انتشار آن وابستگی دارد و از آنجا که اپروچ درمانی درصورت وجود متاستاز متفاوت از حالتی است که لنف نودهای گردنی درگیر نشده است در مطالعه ی حاضر به بررسی شیوع متاستاز مخفی گردنی در بیماران با گردن مرحله N0 در کارسینوم های سلول سنگفرشی حفره دهان پرداختیم.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی-تحلیلی پرونده بیمارانی که تشخیص قطعی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان داشتند و از فروردین1390 تا پایان سال 1395 بستری بودند و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از جمله سن، جنسیت، اندازه توده اولیه، محل ضایعه، Tتومور، Nبالینی و پاتولوژیک را جمع آوری شد و پس از استخراج وارد نسخه19 نرم افزار SPSSشده و آنالیز های آماری انجام و در تمامی آزمون ها معنی داری آماری 05/0 درنظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنی 02/14±67/ 61 بوده و اکثریت بیماران را مردان تشکیل می دادند.شایع ترین محل توده اولیه زبان بود و بیشتر بیماران در مرحله T3قرار داشتند.میانگین اندازه ضایعات30/1±90/3 سانتی متر بود. 45 % شرکت کنندگان از نظر بالینی گردنN0 داشتند که اکثریت آن ها در بررسی پاتولوژیک نیز لنف نود متاستاتیک نداشتند. شیوع لنف نود متاستاتیک در بین بیماران N0بالینی 30 % بود و رابطه ی معنی داری بین T تومور و N+پاتولوژیک یافت نشد.(422/0=P)در بررسی ارتباط بین تعداد لنف نود های حاوی متاستاز مخفی و Tتومور هیچ رابطه ی معنی داری مشاهده نشد(578/0=P)
نتیجه‌گیری: در کارسینوم های سلول سنگ فرشی حفره دهان شیوع لنف نود متاستاتیک گردنی 30 درصد می باشد و به صورت معنی داری با محل ضایعه مرتبط است درحالیکه ارتباطی باT تومور مشاهده نمی شود.
کلید واژه ها: کارسینوم سلول سنگفرشی, حفره دهان, متاستاز
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 9

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.