مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

ثبت‌شده: 10 دی 1399
بازنگری: 15 بهمن 1399
پذیرفته‌شده: 18 بهمن 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 12

تاثیر افزودن نانوذرات اکسیدروی ساپورت شده داخل زئولیت 4A بر خواص ضد باکتریایی و استحکام خمشی رزین آکریلی خود سخت شونده مورد استفاده در دستگاه های متحرک ارتودنسی

مهدیه اسمعیل زاده ORCID logo، بهارک دیوبند، فاطمه یگانه سفیدان، مونا غلامی، مژگان کچویی* ORCID logo

چکیده

زمینه: رزین های آکریلی پلی متیل متاکریلات (PMMA) خودسخت شونده به شکل گستره ای در ساخت دستگاه های متحرک ارتودنسی به کارگرفته می شوند. ساختار این پلیمرآکریلی خودسخت شونده نسبت به انواع گرماسخت آن متخلخل تر بوده و محلی مناسب برای کلونیزاسیون پلاک میکروبی فراهم می آورد. به دلیل فعالیت های متابولیکی برخی از این میکروارگانیسم ها بوی نامساعدی از سطح بیس پلیت های ارتودنسی متصاعد میشود که میتواند همکاری بیماران را مختل کند. هدف از این مطالعه سنتز و افزودن نانوذرات اکسیدروی ساپورت شده داخل شبکه زئولیت4A (Zn/4A) به ترکیب این پلیمر آکریلی و بررسی خواص ضدباکتریایی و استحکام خمشی آن می باشد.
روش کار: نانوذرات اکسیدروی ساپورت شده داخل زئولیت 4A پس از سنتز با درصدهای وزنی2 درصد و4 درصد به پودر رزین آکریلی پلی متیل متاکریلات خود سخت شونده SR Triplex® Cold اضافه شد. آنالیزهای پراش پرتو ایکس، ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميدانی، توزيع انرژی پرتوی ايکس و پراکندگی نور دینامیکی از نمونه های آکریل نوترکیب تهیه شد. خواص ضدمیکروبی با استفاده از تکنیک تماس مستقیم (Direct contact) بر روی سه سوش باکتریایی استرپتوکوکوس موتانس، کلبسیلا پنومونیه و اشرشیا کلی بررسی شد. استحکام خمشی نمونه ها با استفاده از تست three-point bending انجام گردید. برای ارزیابی آماری داده ها ازتست one-way ANOVA وTukey’s post hoc test استفاده شد وP value کمتر از 0.05 معنی دار تلقی گردید.
یافته ها: افزودن نانوکامپوزیت Zn/4Aدر هردو غلظت 2 درصد و 4 درصد وزنی به ترکیب آکریل پلی متیل متاکریلات خود سخت شونده منجر به تخریب بیش از 99 درصد کلنی های هر سه نوع سوش باکتریایی گردید. میانگین استحکام خمشی نمونه های آکریلی حاوی نانوکامپوزیت Zn/4A با درصدهای وزنی2 درصد و 4 درصد به طور معناداری کمتر از گروه کنترل می باشد ولی تمام مقادیر بیشتر از 50 مگاپاسکال به دست آمد.
نتیجه گیری: افزودن نانوکامپوزیت Zn/4A در هردو درصد وزنی 2 درصد و 4 درصد به ترکیب پلی متیل متاکریلات خودسخت شونده به دلیل خاصیت ضدباکتریایی و سمیت حداقلی باعث ازبین رفتن کلنی های باکتریایی و بوی نامساعد از بیس پلیت های ارتودنسی شده و با ارتقا همکاری بیمار منجر به بهبود نتایج درمان می گردد.
کلید واژه ها: پلی متیل متاکریلات, دستگاه متحرک ارتودنسی, زئولیت, نانوذرات فلزی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 13

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.