مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

  تعداد مشاهده چکیده: 14

Cardiovascular System

مقاله پژوهشی

تجویز استامینوفن خوراکی در بسته شدن مجرای شریانی باز در نوزادان نارس

*، محمود صمدی*، ، ، زهرا نبئی*، منیژه مصطفی قره باغی*، ، ، مجید محله ای*، الهام شیخ ساران*، ، کیوان میرنیا*

چکیده

مقدمه: باز ماندن مجرای شریانی از شایع‌ترین بیماری‌های قلبی مادرزادی به شمار می‌آید. بسته‌شدن این مجرا در حالت فیزیولوژیک معمولاً 48-72 ساعت ابتدایی عمر در نوزادان ترم سالم اتفاق می‌افتد. دلایل مختلفی باعث باز ماندن پاتولوژیک مجرای شریانی می شود.هدف از این مطالعه، بررسی اثرات تجویز استامینوفن خوراکی در بسته شدن PDA در نوزادان نارس می‌باشد. مواد و روش¬کار: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بدون شاهد بود که در آن 45 نوزاد نارس با سن کمتر از 32 هفته مورد مطالعه قرارگرفتند. استامینوفن خوراکی با دوز 10mg/kg q6hr به مدت سه روز تجویز شد. موفقیت درمان، بسته شدن مجرای شریانی در نظر گرفته شد. داده¬های حاصل از مطالعه توسط نرم افزار SPSS.15 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. داده‌ها به صورت (فراوانی - درصد) و میانگین ± انحراف معیار گزارش شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده¬ها از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد.مقادیر P<0.05 از نظر آماری معنادار محسوب گردید. یافته‌ها: جمعیت مورد مطالعه شامل 20 نوزادان مذکر و 25 نوزادان مونث بودند که میانگین سن حاملگی نوزادان 66/1± 95/28 هفته بود. 8 مورد (8/%17) از نوزادان مورد مطالعه حاصل زایمان سزارین و 37 مورد (2/%82) درصدحاصل زایمان طبیعی بودند. بسته شدن مجرای شریانی بدنبال تجویز استامینوفن 3/82% بود. نتیجه‌گیری: مطالعه‌ حاضر نشان می‌دهد استامینوفن خوراکی اثربخشی بالایی در بسته‌شدن PDAداردوبا توجه به عوارض جانبی کم می‌تواند داروی مناسبی برای درمان این وضعیت باشد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 15

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.