مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

ثبت‌شده: 02 آذر 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 9

Psychiatry

تحقیقی

تحلیل مدل معادلات ساختاری تاثیر تاب¬آوری و راهبردهای مقابله¬ای درد بر ادراک درد در افراد مبتلا به درد ستون فقرات: با میانجیگری علائم روان¬شناختی

شروین محمدی، سارا پاشنگ، سعید ملیحی الذاکرینی، محمد مهدی حسینیان زکریا، غلامرضا گل محمدنژاد

چکیده

زمینه و هدف: دردهای ستون فقرات یکی از شایع¬ترین و پرهزینه ترین مشکلات بهداشتی در تمام دنیا در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت می¬باشد. این پژوهش با هدف تحلیل مدل معادلات ساختاری تاثیر تاب¬آوری و راهبردهای مقابله¬ای درد بر ادراک درد در افراد مبتلا به درد ستون فقرات: با میانجیگری علائم روان¬شناختی انجام گرفت. روش و مواد: مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی به روش مدل¬یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش کلیه بیماران مبتلا به درد ستون فقرات بود که در مرداد و شهریور سال 1397 به بیمارستان شمس تبریز مراجعه می¬کنند که براساس برآوردهای انجام شده 750 نفر بود. نمونه آماری پژوهش براساس جدول کرجسی و مورگان 254 نفر بصورت نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه SCL_90، پرسشنامه راهبردهای مقابله¬ای با درد، مقیاس تاب¬آوری و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺩ (MPQ) بود. داده¬های گردآوری شده با استفاده از آزمون معادلات ساختاري در نرم افزار Amos و آزمون Bootstrap مورد تحلیل قرار گرفتند. کد اخلاق: این پژوهش با استفاده از کد اخلاق IR.IAU.SRB.REC.1397.08 انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم از تاب¬آوری به ادراک درد معنی دار بود (01/0 >P، 000/0=β). بین راهبردهای مقابله ای و ادراک درد رابطه غیر مستقیم وجود دارد (01/0 >P، 31/ 0 -= β) بین تاب¬آوری، علائم روانشناختی و ادراک درد رابطه غیرمستقیم وجـود دارد (01/0 >P، 139/0 -=β). بین راهبـردهای مقابله ای، علائم روانشناختی و ادراک درد رابطه غیرمستقیم وجـود دارد (01/0 >P، 25/0-=β). نتیجه گیری: شناخت و شناسایی علائم روان¬شناختی در رابطه با عوامل آسیب¬زای دردهای ستون فقرات با افزایش تاب¬آوری به توانایی فرد در مقابله موفق با تغییرات مهم، آسیب¬زا و خطرناک اشاره می¬کند. لذا تدوین یک برنامه جامع مراقبتی در بیماران مبتلا به درد ستون فقرات با تقویت تاب¬آوری و راهبردهای مقابله¬ای در جهت کاهش سطح علائم روانشناختی به این بیماران پیشنهاد می¬گردد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 10

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.