مجله پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

ثبت‌شده: 19 آبان 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

  تعداد مشاهده چکیده: 9

Microbiology and Immunology

تحقیقی

اثر پاروکستین بر بیان ژن های TLR2 و TLR4 در سلول های PBMC افراد سالم

فاطمه گنجعلیشاهی، آناهید همت پور، مهدی دهقان منشادی، حسین هادی ندوشن، علیرضا کریم اله*

چکیده

زمینه و هدف : پاروکستین یکی از شناخته شده ترین داروها از دسته داروهای ضدافسردگی است. مطالعات اخیر بر اثرات تعدیل کننده ایمنی احتمالی پاروکستین تمرکز کرده اند چرا که شواهد نشان¬دهنده نقش التهاب در پاتوفیزیولوژی افسردگی است. لذا در این مطالعه ما بیان ژن های TLR2 و TLR4 را در سلول های تک هسته ای خون محیطی تحت تیمار با پاروکستین سنجیدیم. روش بررسی : از 5 مرد سالم خونگیری وریدی انجام گرفت و سلول¬های تک هسته ای خون محیطی از نمونه¬ها جداسازی و کشت داده شدند. پس از انکوباسیون اولیه به مدت 24 ساعت، LPS+PHA به کشت افزوده و 24 ساعت انکوبه شدند. سلول¬ها سپس تحت تیمار با غلظت های متفاوت از داروی پاروکستین در حضور یا عدم حضور مهار کننده 5-HT2R و 5-HT7R قرار گرفتند. بعد از انکوباسیون به مدت 48 ساعت، RNA استخراج گردید و cDNA از آنها ساخته شد. در ادامه با استفاده از تکنیک Real-time PCR ، بیان ژنهاي TLR4 و TLR2 اندازه گیری شد. تحلیل آماری نتایج با نرم افزار GraphPad Prism7 انجام شد. یافته ها : بیان mRNA ژن های TLR2 و TLR4 به طور معنادار در پاسخ به تیمار با پاروکستین در همه غلظت ها افزایش یافت. همچنین نتایج حاصل از تیمار همزمان سلول ها با دارو و مهارکننده گیرنده سروتونینی 2 و 7 نشان داد اثر پاروکستین بر سلول های ایمنی بواسطه TLR2 به سیستم سروتونینی وابسته است. با این حال اثر پاروکستین بر سلول¬های ایمنی بواسطه TLR4 کاملا مستقل از سروتونین است. نتیجه گیری: با توجه به اثر دارو پاروکستین در تعدیل پاسخ های التهابی به¬واسطه افزایش بیان ژن¬های TLR2 و TLR4، این دارو دارای توانایی بالقوه در درمان بیماری¬های مرتبط با نقص در این گیرنده ها خواهد بود.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 10

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 0

Your browser does not support the canvas element.