فرآيند همتراز داوری

مقالات ارسالی به مجله پزشکی مشروط به رعایت ساختار مجله و انطباق با حوزه های علمی آن برای داوری موضوعی ارسال می شوند. معمولا مقالات به سه داور علمي و آمار ارسال می شود. سپس سردبیر نظرات داوران را بررسی می کند و در صورت مغایرت واضح در نظرات داوران مقاله به داور چهارم ارسال می شود. طی فرآیند داوری، نام نویسندگان مقاله برای داوران و بالعکس مشخص نیست (مقالات دو سو کور). نظرات داوران و تصميم سردبير براي پذيرش يا بازبيني مقاله (اصلاح کلی یا جزیی) یا رد مقاله در اسرع وقت به نویسندگان اطلاع رسانی می شود. همچنین ملزومات چاپ و اشکالات ساختاری مقاله نیز به نویسنده مسوول بازخورد داده می شود. سپس سر دبیر نسخه اصلاح شده مقاله را از نظر پذیرش یا رد یا اصلاح مجدد مورد بررسی قرار می دهد. همچنین مقاله از نظر رعایت ملزومات چاپ و ساختار نوشتاری مجله توسط کارشناس مربوط بررسی و بعد از برطرف شدن ایرادات بطور همزمان برای ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می شود.مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز سیاست "تصمیم گیری سریع" را دنبال می کند، به گونه ای که فرایند دریافت مقاله تا تصمیم گیری براي ورود به مرحله داوري حداکثر دو هفته و مدت زمان داوری حداکثر شش تا هشت هفته طول می کشد.

مقالاتی که فرایند داوری های مقاله انجام گرفته و به نویسنده انعکاس داده شده است ولی طی مدت چهار هفته اصلاحیه ای مبتنی بر نظرات داوری (و یا درخواست تمدید مدت برای ارسال اصلاحیه) دریافت نکرده است در صورت عدم پاسخگویی نویسنده به مکاتبات، از فرایند داوری خارج می شود و نویسنده در صورت تمایل به انتشار لازم است مقاله را مجددا ارسال کند.