مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

سیاستهای همتراز داوری

مقالات ارسالی به مجله پزشکی مشروط به رعایت ساختار مجله و انطباق با حوزه های علمی آن برای داوری موضوعی ارسال می شوند. معمولا مقالات به سه داور ارسال می شود. سپس سردبیر نظرات داوران را بررسی می کند و در صورت مغایرت واضح در نظرات داوران مقاله به داور چهارم ارسال می شود. طی فرآیند داوری، نام نویسندگان مقاله برای داوران و بالعکس مشخص نیست.نظرات داوران و تصميم سردبير براي پذيرش يا بازبيني مقاله (اصلاح کلی یا جزیی) یا رد مقاله در اسرع وقت به نویسندگان اطلاع رسانی می شود. همچنین ملزومات چاپ و اشکالات ساختاری مقاله نیز به نویسنده مسوول بازخورد داده می شود. سپس سر دبیر نسخه اصلاح شده مقاله را از نظر پذیرش یا رد یا اصلاح مجدد مورد بررسی قرار می دهد. همچنین مقاله از نظر رعایت ملزومات چاپ و ساختار نوشتاری مجله توسط کارشناس مربوط بررسی و بعد از برطرف شدن ایرادات بطور همزمان برای ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می شود.مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز سیاست "تصمیم گیری سریع" را دنبال می کند، به گونه ای که فرایند دریافت مقاله تا تصمیم گیری در مورد چاپ یا رد مقاله حداکثر دو هفته  و مدت زمان داوری حداکثر شش تا هشت هفته طول می کشد.

مقالاتی که فرایند داوری های مقاله در دفتر مجله انجام گرفته و به نویسنده انعکاس داده شده است ولی طی مدت چهار هفته اصلاحیه ای مبتنی بر نظرات داوری (و یا درخواست تمدید مدت برای ارسال اصلاحیه) دریافت نکرده است در صورت عدم پاسخگویی نویسنده به مکاتبات، از فرایند داوری و چاپ خارج می شود و نویسنده در صورت تمایل به چاپ لازم است مقاله را مجددا ارسال کند.