مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 05 فروردین 1398
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 547-555.
DOI: 10.34172/mj.2020.078
  تعداد مشاهده چکیده: 12
  تعداد دانلود PDF: 13

Communicable Diseases

تحقیقی

میزان مرگ و میر کوتاه مدت و طولانی مدت در بیماران دچار سپسیس شدید/ شوک سپتیک در مراکز با مقاومت آنتی‌بیوتیکی پایین

پرویز صالح 1 ORCID logo، زین العابدین خدایی 1* ORCID logo، نگار مهتدی 1 ORCID logo

1 گروه بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ايميل: khodaie.z.99@gmail.com

چکیده

زمینه: سپسیس که پاسخ التهابی منتشر به عفونت شدید می‌باشد، از عوامل مهم مرگ‌ومیر در بیماران بستری می‌باشد. در پی استقرار عفونت، مراحل سپسیس، سپسیس شدید یا سندرم سپسیس و در نهایت شوک سپتیک ممکن است دیده شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان مرگ‌ومیر کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت در بیماران دچار سپسیس شدید و شوک سپتیک در مراکز با مقاومت آنتی‌بیوتیکی پایین می‌باشد.

روش‌کار: در این مطالعه بررسی مقطعی، از تمامی بیماران نمونه کشت خون و نمونه خون محیطی جهت انجام آزمایش‌های پاراکلینیکی تهیه شد. ارزیابی شدت سپسیس شدید و شوک سپتیک توسط معیارهای بالینی آپاچه 2 (APACHE II) و سوفا (SOFA) انجام شد. عوامل خطر سپسیس و عوامل اولیه ایجاد سپسیس مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته‌ها: از 100 بیمار مورد مطالعه، 55 درصد سپسیس شدید و 45 درصد شوک سپتیک داشتند. به طور معنی‌داری مقادیر سوفا 24 ساعته و سوفا 96 ساعته در بیماران مبتلا به شوک سپتیک بالاتر می‌باشد. در یافته‌های بالینی بیماران، بیشترین فراوانی علت اولیه سپسیس مربوط به عفونت‌های شکمی با فراوانی 42 درصد بود. نتیجه کشت خون در 53 درصد بیماران مثبت تایید شده بود. شایع‌ترین پاتوژن ایزوله شده مربوط به اشریشیا کولای با فراوانی 66 درصد بود. مرگ‌ومیر کوتاه مدت برابر 29 درصد و مرگ‌ومیر طولانی‌مدت برابر 2/28 درصد بود.

نتیجه‌گیری: عوامل خطر اصلی تاثیرگذار در مرگ‌ومیر بیماران مبتلا به سپسیس شدید و شوک سپتیک مربوط به سن، بیماری‌های قلبی عروقی، فشارخون بالا، ضعف سیستم ایمنی و معیار سوفا بود.


کلید واژه ها: مرگ‌ومیر, سپسیس شدید, شوک سپتیک, مقاومت آنتی‌بیوتیکی, عوامل خطر
نحوه استناد به این مقاله: صالح پ، خدایی ز، مهتدی ن. میزان مرگ و میر کوتاه مدت و طولانی مدت در بیماران دچار سپسیس شدید/ شوک سپتیک در مراکز با مقاومت آنتی‌بیوتیکی پایین. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(5):547-555
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 12

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 13

Your browser does not support the canvas element.