Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1402؛45(5): 402-410.
doi: 10.34172/mj.2023.042
  تعداد مشاهده چکیده: 251
  تعداد دانلود PDF: 121

سیستم غدد درون ریز

مقاله پژوهشی

محافظت ترانس-چالکون از موش‌های صحرایی نر در برابر آسیب پانکراس ناشی از امولسیون پرچرب از طریق مهار بیان TNF-α و MCP-1

الهام کریمی ثالث 1,2 ORCID logo، محمدرضا عليپور 3* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: alipourmr52@gmail.com

چکیده

زمینه. مصرف رژیم غذایی پرچرب با رسوب چربی نابجا و بروز التهاب در پانکراس مرتبط است. ترانس چالکون یک چالکون ساده با اثرات محافظتی در برابر اختلالات متابولیکی ناشی از مصرف رژیم غذایی پرچرب است. بنابراین مطالعه برای اولین بار اثرات احتمالی این چالکون بر بیان واسطه‌های التهابی در پانکراس حیوانات تغذیه شده با امولسیون پرچرب را بررسی کرد.

روش کار. بیست و یک موش صحرایی نر به طور تصادفی به سه گروه کنترل: دریافت کننده توئین 80 (10%)، گروه :HFD دریافت کننده امولسیون پرچرب و توئین 80 (10%) و گروه HFD + Chalcone: دریافت کننده امولسیون پرچرب و ترانس چالکون تقسیم شدند. تیمارها به مدت 6 هفته انجام شد. سپس میزان بیان ژن‌های MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1) و TNF-α (tumor necrosis factor-α) در پانکراس حیوانات تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب به روش Real-time PCR سنجش شد.

یافته‌ها. مصرف امولسیون پرچرب باعث افزایش بیان mRNA بیومارکرهای التهابی شامل TNF-α و MCP-1 در پانکراس موش‌های صحرایی شد و تیمار خوراکی با ترانس چالکون از بروز این تغییرات القا شده توسط امولسیون پرچرب جلوگیری کرد.

نتیجه‌گیری. ترانس چالکون از طریق اثرات ضد التهابی آن باعث حفاظت پانکراس موش‌های صحرایی نر در مقابل اختلالات ناشی از مصرف رژیم غذایی پرچرب می‌شود. پیامدهای عملی. به نظر می‌رسد که مصرف رژیم غذایی پرچرب، تولید واسطه‌های التهابی در پانکراس را افزایش می‌دهد. از طرفی، ترانس چالکون توانایی محافظت از پانکراس در برابر التهاب ناشی از مصرف رژیم غذایی پرچرب دارد.


کلید واژه ها: پانکراس, ترانس چالکون, رژیم غذایی پرچرب, TNF-α, MCP-1
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 20 اسفند 1401
بازنگری: 19 اردیبهشت 1402
پذیرفته‌شده: 20 اردیبهشت 1402
انتشار الکترونیکی: 19 مهر 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)