Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1402؛45(5): 411-424.
doi: 10.34172/mj.2023.043
  تعداد مشاهده چکیده: 381
  تعداد دانلود PDF: 113

روانپزشکی

مقاله پژوهشی

مقایسه اثربخشی بوپروپيون و ریتالین بر كاهش اختلال عملكرد جنسي زنان ناشي از سرترالین

آنژلا حمیدیا 1 ORCID logo، رومینا حمزه پور 2 ORCID logo، سیده مریم زوار موسوی 3 ORCID logo، فهمیه حق‌ پناه 4 ORCID logo، علی بیژنی 1 ORCID logo، آرمان مسعودی 1* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده سلامت، بابل، ایران
2 گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
3 گروه روانپزشکی، بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
4 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: armonmassoodi@gmail.com

چکیده

زمینه. سرترالین یکی از رایج‌ترین مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین برای بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی است. شیوع اختلال عملکرد جنسی در بین بیمارانی که از مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین استفاده می‌کنند برای زنان 40-45 و برای مردان 20-30 درصد است. یک راهکار برای جلوگیری از این عارضه جانبی، درمان ترکیبی با داروهایی مانند بوسپیرون و ریتالین است. هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی بوپروپیون و ریتالین بر اختلال عملکرد جنسی در بیماران مصرف‌کننده سرترالین بود.

روش کار. این کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک‌سو کور در سال 1397 انجام شد. پنجاه زن 20 تا 45 ساله واجد شرایط به طور هدفمند از درمانگاه‌های روانپزشکی بیمارستان‌های یحیی‌نژاد و روحانی بابل انتخاب شدند. از مصاحبه ساختار یافته برای غربالگری شرکت‌کنندگان از نظر اختلال افسردگی اساسی، مصرف سرترالین و اختلال عملکرد جنسی استفاده شد. همه شرکت‌کنندگان مقیاس تجربه جنسی آریزونا را تکمیل کردند و به‌طور تصادفی از طریق تصادفی‌سازی به گروه بوپروپیون و ریتالین تقسیم شدند. همه شرکت‌کنندگان یک ماه پس از مداخله، مجدد مقیاس را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر، تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها. تمام پنجاه شرکت‌کننده (25 نفر در هر گروه) مطالعه را تکمیل کردند. میانگین سن افراد مورد بررسی، 5/64 ± 36/38 سال بود. میانگین کلی نمرات افراد مورد بررسی از پرسش‌نامه تجارب جنسی آریزونا، قبل از مداخله 3/14 ± 23/44 و پس از مداخله 4/92 ± 19/52 بود. تفاوت بین گروهی از نظر میانگین نمرات اختلال عملکرد جنسی و تمام گویه‌های آن در پیش آزمون (0/886=P) و پس آزمون (0/872=P) ناچیز بود. مقایسه درون گروهی نشان داد که میانگین نمره اختلال عملکرد جنسی در هر دو گروه به طور معناداری کاهش یافته است (0/001˂P).

نتیجه‌گیری. این مطالعه نشان داد اثربخشی بوپروپیون و ریتالین در کاهش قابل توجه اختلال عملکرد جنسی در بیماران مصرف‌کننده سرترالین یکسان است.

پیامدهای‌عملی. با توجه به نتایج مطالعه حاضر و اثربخشی مشابه داروی بوپروپیون آهسته رهش و ریتالین در بهبود اختلال جنسی ناشی از سرترالین، به نظر می‌رسد ریتالین با توجه به اثربخشی در درمان، مصرف موردی راحت‌تر، مقرون به صرفه‌تر و جایگزین بهتری برای بوپروپیون در بهبود اختلال عملکرد جنسی در بیماران کاندید درمان با داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین باشد.

کلید واژه ها: سرترالین, عوارض جانبی, اختلال عملکرد جنسی, ریتالین, بوپروپیون, مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 29 شهریور 1401
پذیرفته‌شده: 02 اردیبهشت 1402
انتشار الکترونیکی: 23 مهر 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)