Logo-mj
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 684-691.
DOI: 10.34172/mj.2021.009
  تعداد مشاهده چکیده: 161
  تعداد دانلود PDF: 112

مقاله پژوهشی

تغییرات سطح سرمی پروتئین واکنش دهنده ‏C ‏ و سرعت سدیمان اریتروسیت در اطفال ‏بعد از ‏آدنوتانسیلکتومی

مهرنوش موسوی اقدس 1 ORCID logo، نیکزاد شهیدی 1* ORCID logo، شهین عبدالهی فخیم 1 ORCID logo

1 گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر وگردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
1 گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر وگردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زمینه: آپنه انسدادی خواب یک اختلال شایع در کودکان است و باعث افزایش خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی می‌شود. پروتئین واکنش‌دهندهC ‏ (CRP) و سرعت سدیمان اریتروسیت (ESR) به عنوان فاکتور پیش‌التهابی در وقوع بیماری‌های قلبی‌عروقی مطرح هستند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین سطح CRP و ESR در کودکان با هایپرتروفی لوزه‌ها قبل و بعد از انجام آدنوتونسیلکتومی است.

روش‌کار: تمام بیمارانی که در گروه سنی 4-10 سال کاندید آدنوتانسیلکتومی بدلیل اختلال انسدادی حین خواب بودند وارد مطالعه شدند. نوع مطالعه مقطعی- نیمه تجربی است. سطح CRP و ESR قبل و بعد از انجام آدنوتونسیلکتومی اندازه‌گیری و رضایت از والدین کودکان جهت نمونه‌گیری خون گرفته شد. داده‌ها وارد برنامه SPSS نسخه 19 شده و تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: 384 بیمار وارد مطالعه شدند و همگی تحت جراحی آدنوتونسیکلتومی قرار گرفتند. متوسط سنی بیماران 7/6 سال بود. سطح ‏CRP در 91 مورد (7/23%) کاهش، در286 مورد (5/74%) بدون تغییر و در 7 مورد (8/1%) افزایش ‏یافته بود. بین سطح CRP و ESR قبل و بعد از عمل جراحی تفاوت معنی‌دار حاصل شد. میزان سطح این فاکتورها بعد از انجام آدنوتونسیکلتومی به مقدار قابل توجهی کاهش یافت(P < 0.05).

نتیجه‌گیری: افزایش فاکتورهای التهابی مزمن مانند CRP می‌تواند پیش‌بینی‌کننده وقوع بیماری‌های قلبی‌عروقی در آینده باشد. همچنین در کودکان با هایپرتروفی لوزه‌ها سطح فاکتورهای التهابی مزمن افزایش می‌یابد و می‌توان با انجام جراحی آدنوتونسیلکتومی در زمان مناسب از افزایش این فاکتورها و وقوع بیماری‌های قلبی‌عروقی در آینده جلوگیری کرد.

کلید واژه ها: ESR, CRP, آدنوتانسیلکتومی
نحوه استناد به این مقاله: موسوی اقدس م، شهیدی ن، عبدالهی فخیم ش. تغییرات سطح سرمی پروتئین واکنش دهنده‏C ‏ و سرعت سدیمان اریتروسیت در اطفال ‏بعد از ‏آدنوتانسیلکتومی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(6):684-691
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 07 اسفند 1397
بازنگری: 13 شهریور 1399
پذیرفته‌شده: 17 شهریور 1399
انتشار الکترونیکی: 06 اسفند 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)