Logo-mj
مجله پزشکى دانشگاه علوم پزشکى تبريز. 1400؛43(5): 400-409.
DOI: 10.34172/mj.2021.066
  تعداد مشاهده چکیده: 140
  تعداد دانلود PDF: 94

مقاله پژوهشی

مطالعه ناهنجاری های شایع کروموزومی و پلی مورفیسم (4G/5G) ژن مهارگر فعال کننده پلاسمینوژن (PAI-1) و جهش (G2021.A) ژن پروترومبین (F2) در زنان با سابقه سقط مکرر جنین در شمالغرب کشور

رویا باقری 1 ORCID logo، سید علی رحمانی 2* ORCID logo، لیلا خرمی فر 2 ORCID logo، سولماز ایلخچویی 2 ORCID logo

1 دانشکده علوم پایه، موسسه آموزش عالی ربع رشید، تبریز، ایران
2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*پدیدآور رابط: پست الکترونیکی: rahmaniseyedali@yahoo.com

چکیده

زمینه. ناهنجاری‌های کروموزومی والدین و همچنین تغییر در ژن‌های کد کننده فاکتورهای ترومبوفیلی مادران باردار از عوامل سقط مکرر هستند. یکی از علل ترومبوفیلی، جهش (G20210A) ژن فاکتور 2 (F2) و پلی‌مورفیسم (4G/5G) ژن مهارگر فعال کننده پلاسمینوژن (PAI-1) هستند. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی فراوانی ناهنجاری‌های کروموزومی و ارتباط پلی‌مورفیسم 4G/5G ژن PAI-1 و جهش G20210A ژن F2 در زنان مبتلا به سقط مکرر جنین در شمالغرب ایران بود.

روش‌کار. در مطالعه مورد-شاهدی حاضر، آنالیز سیتوژنتیکی 60 زوج با سابقه سقط مکرر با روش استاندارد کشت 72 ساعته لنفوسیت و G-بندینگ انجام گرفت. بررسی پلی‌مورفیسم 4G/5G ژن PAI-1 و جهش G20210A ژن F2 به ترتیب با روش‌های مولکولی ARMS-PCR وRFLP-PCR انجام گرفت. در نهایت داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها. اختلالات سیتوژنتیکی چشمگیری که در سقط مکرر جنین تاثیرگذار باشند، مشاهده نشد. در مطالعه مولکولی، فراوانی آلل 4G در گروه مورد و شاهد به ترتیب 54/2 و 33/3 درصد بود. فراوانی آلل 5G در گروه مورد و شاهد به ترتیب 45/8 و 66/6 درصد است. فراوانی ژنوتیپ‌های 5G/5G و 4G/5G به ترتیب در گروه مورد معادل 25 و 41/6 درصد و در گروه شاهد معادل 55 و 23/3 درصد بود. همچنین فراوانی ژنوتیپ 4G/4G در گروه مورد و شاهد به ترتیب 33/3و 21/6درصد مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری. نتایج این مطالعه نشان دهنده ارتباط معنی‌دار بین فراوانی آلل 4G ژن PAI-1 و استعداد ابتلا به سقط مکرر در زنان شمالغرب کشور بود. در حالی که ارتباطی بین جهش ژن F2 و سقط مکرر مشاهده نشد.

کلید واژه ها: سقط مکرر, ناهنجاری های کروموزومی, ژن مهارگر فعال کننده پلاسمینوژن, ژن فاکتور2
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 10 شهریور 1399
بازنگری: 03 دی 1399
پذیرفته‌شده: 03 دی 1399
انتشار الکترونیکی: 12 آبان 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)