Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1395؛38(1): 6-11.
  تعداد مشاهده چکیده: 285
  تعداد دانلود PDF: 74

مقاله پژوهشی

تاثير توضيحات کلامي قبل از جراحي هاي دندان عقل نهفته در کاهش ميزان استرس

احمد ارتا 1، محمد علی محمد علی قویمی 2، عباس بابازاده 3، علی زرندی 4*

1 گروه جراحی دهان و فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبریز، ایران
2 گروه جراحی دهان و فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبریز، ایران
3 دندانپزشک عمومی
4 گروه آموزشی پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: dr.alizarandi@gmail.com

چکیده

زمینه و اهداف: بسیاری از افراد مراقبت های لازم در مورد دندان را دریافت نمی کنند زیرا به دلیل عدم آگاهی از مراحل انجام دندانپزشکی دچار اضطراب هستند. هدف اصلی از این طرح بررسی اثربخشی تاثير توضيحات کلامي قبل از جراحي هاي دندان عقل نهفته در کاهش ميزان استرس بیماران می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه بصورت طرح مداخله اي کار آزمايي باليني شاهد دار انجام شد. در کل 60 بیمار انتخاب شدند که به بخش جراحی دهان و فک دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تبریز مراجعه کرده بودند. بعد از توضیحات کلامی، پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، سطح تحصیلات، سطح زندگی و کار، سابقه بستری و ویزیت های قبلی دندانپزشکی) و اندازه گیری میزان درد با visual analogue scale (VAS)ثبت گردید. آنالیز اطلاعات توسط آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار)، تی تست و کای اسکوار توسط SPSS.20 انجام گرفت ( 05/0 > p). یافته ها: میانگین استرس بر اساس مقیاس VAS قبل از جراحی در گروه کنترل بطور معنی داری بیشتر از گروه آزمایش بود (91/5 در مقابل 22/4 قبل از جراحی) و (61/5 در مقابل 115/3 بعد از جراحی) (05/0 > P). اما تفاوت معنی داری در اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، تحصیلات، وضعیت زندگی، سابقه بستری) بین دو گروه کنترل و آزمایش حاصل نشد. نتیجه گیری: توضيحات کلامي قبل از جراحي هاي دندان عقل نهفته در کاهش ميزان استرس بیماران موثر می باشد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 286

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 74

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 07 اردیبهشت 1395
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)