Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1393؛36(1): 20-27.
  تعداد مشاهده چکیده: 163
  تعداد دانلود PDF: 29

مقاله پژوهشی

تاثیر تمرین هوازی همراه با مصرف امگا 3 بر مولکولهای چسبان سلولی زنان چاق

اصغر توفيقي، غفور غفاري*

1 گروه فيزيولوژي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران
*پدیدآور رابط: پست الکترونیکی: ghafour.ghafari@yahoo.com

چکیده

زمينه و اهداف: چاقی به عنوان عامل فزاینده بیماری¬های قلبی- عروقی شناخته شده است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، تاثیر مصرف امگا-3 و شرکت در فعالیت¬های هوازی بر مولکولهای چسبان محلول در گردش خون زنان چاق بود. مواد و روش¬ها: مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی- دوسویه کور بود. بدین منظور 40 زن چاق (30 BMI≥) 55 تا 65 سال به صورت غير تصادفي و آمادۀ در دسترس، انتخاب و به طور تصادفي در 4 گروه 10 نفري قرار گرفتند. افراد در گروه مصرف کننده مکمل، به مدت 8 هفته هر روز امگا-3 مصرف کردند. و گروه مصرف¬کننده دارونما نيز از دارونماي دكستروز 2% استفاده کردند. برنامه تمريني به مدت 8 هفته بود. در راستای تجزیه و تحلیل داده¬ها، از تحلیل واریانس دو راهه، t همبسته و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی¬داری 05/0>P استفاده گردید. يافته¬ها: نتایج پژوهش نشان داد که نه تنها کاهش sICAM-1 سرم تحت تاثیر اثرات جداگانه مکمل و تمرین بود بلکه مداخله توامان ورزش و مکمل اثر هم افزایی بر کاهش غلظت این فاکتور التهابی داشت (05/0>P). به علاوه sVCAM-1 سرم تنها در در گروه تمرین- مکمل (ترکیبی) به صورت معنی داری کاهش یافت (05/0>P). نتیجه¬گیری: نتایج پژوهش نشان داد، اندازه¬گیری مولکولهای چسبان ابزار سودمندی در تشخیص التهاب و اختلالات عروقی می باشد. از طرفی تمرینات منظم هوازی و مصرف مکمل امگا-3 دو عامل تعدیل کننده و اثر گذار در کاهش این فاکتورها (sICAM-1 و sVCAM-1) و التهاب می باشند.
کلید واژه ها: 1-sICAM, 1-sVCAM, اسیدهای چرب ω3, تمرین هوازی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 15 فروردین 1392
پذیرفته‌شده: 16 اردیبهشت 1392
انتشار الکترونیکی: 10 اردیبهشت 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)