Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(6): 6-11.
  تعداد مشاهده چکیده: 121
  تعداد دانلود PDF: 28

مقاله پژوهشی

تاثير قرارگيري دراز مدت در معرض امواج الکترومغناطيس کم فرکانس بر عملکرد سيستم نيتريک اکسيد در روده بزرگ ايزوله موش صحرايي

مينا آدمپورزارع 1*، امين اله بهاءالديني 1، پروين آذرفام 2

1 دانشکده علوم طبيعي، دانشگاه شيراز، شيراز، ایران
2 گروه زیست شناسي، دانشکده علوم طبيعي، دانشگاه شيراز، شيراز، ایران
نویسنده مسئول adampourezare@yahoo.com

چکیده

زمينه و اهداف: نيتريک اکسيد به عنوان مولکول سيگنال دهنده¬ی اصلي در مجراي معده اي - روده اي که توسط ايزوفرم¬هايي از آنزيم نيتريک اکسيد سنتتاز(NOs) از آرژينين توليد مي شود، در طيف گسترده اي از فعاليت هاي فيزيولوژيکي و پاتوفيزيولوژيکي نظير ايجاد سرطان روده نقش دارد. مطالعات زيادي دلالت دارند که نيتريک اکسيد به عنوان يک مولکول سيگنال دهنده ي کليدي است که مسيرهاي ايجاد تومور را تنظيم مي کند. از آن جايي که امواج الکترومغناطيس مي¬توانند بر ميزان نيتريک اکسيد بافت¬ها تاثير گذار باشد و با توجه به استفاده روزافزون از وسايل توليدكننده ميدان¬هاي الكترومغناطيس ضعيف درمنازل، محيط هاي كاري، بيمارستان¬ها وغيره، لذا هدف از تحقيق حاضر اثر قرار گیری دراز مدت در معرض میدانهای الکترومغناطيس ضعیف بر میزان نيتريک اکسيد در روده بزرگ ایزوله می باشد. روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 30 سر موش صحرايي نر بالغ به سه گروه تقسيم شدند: گروه آزمايشي ((سوانوييد روشن) به مدت 140 روز تحت تاثيرميدان الکترومغناطيس با شدت 1 ميلي تسلا و فرکانس 50 هرتز قرار گرفت)، گروه شاهد ((سولنوييد خاموش) در شرايط مشابه گروه اول ولي دردستگاه خاموش قرار گرفت) و گروه کنترل (در شرايط طبيعي نگهداري شد). بعد از 140 روز پاسخ مکانيکي حلقه هاي طولي روده ايزوله شده به L-NAME توسط سيستم powerlab-AtoD ثبت گرديد يافته¬ها: علرغم تغییرات اندک در پاسخ مکانيکي بافت در گروه آزمايشي در مقایسه با گروههای دیگر، اين تغييرات از نظر آماري معني دار نمي باشد (P>0.05). نتيجه¬گيري: قرار گرفتن دراز مدت در معرض ميدانهاي الکترومغناطيس با فرکانس پايين در ميزان نيتريک اکسيد در روده بزرگ تغييراتي ايجاد نمي کند.
کلید واژه ها: میدان الکترومغناطیس کم فرکانس, روده بزرگ, نیتریک اسید
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 09 اسفند 1391
پذیرفته‌شده: 16 اردیبهشت 1392
انتشار الکترونیکی: 07 اسفند 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)