Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(4): 52-57.
  تعداد مشاهده چکیده: 136
  تعداد دانلود PDF: 25

تحقیقی

مهار متاستاز از طریق کاهش بیان PlGF در سلول های آدنوکارسینومای معده (AGS)

آمنه شريفي 1، منصور امین زاده بوکانی 2، حسن اکرمي 2*، محمد رهبانی نوبر 3، سمیه هواسی 1

1 گروه ژنتیک، دانشگاه آزاد واحد اهر، اهر، ايران
2 گروه بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران
3 گروه بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تبريز، تبريز، ايران

چکیده

زمینه و اهداف: فاکتور رشد جفتی (Placental Growth Factor, PlGF) از اعضای خانواده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF) می باشد، که می تواند بطور مستقیم در رگزایی، تحریک سلول های توموری، متاستاز تومور، رشد و بقای تومور عمل کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مهاری siRNA بر ژن فاکتور رشد جفتی در سلول های سرطان معده می باشد. مواد و روش¬ها: در این مطالعه تجربی، سلول های آدنوکارسینومای معده (Gastric adenocarcinoma cells, AGS) با غلظت ۴0 پیکومولsiRNA مرتبط با ژن فاکتور رشد جفتی تیمار و تست مهاجرت سلولی با استفاده از مدل ترمیم زخم انجام شد. یافته¬ها: ژنPlGF بعد از ۲۴و ۴8 ساعت از تیمار مهار بیان نشان داد که مهاجرت سلولهای سرطان معده در مقایسه با حالت کنترل، مهار گردید ولی در بازه زمانی 72ساعت نمونه تیمار به نسبت نمونه کنترل کاهش مهاجرت را نشان داد. نتیجه¬گیری: با توجه به این نتایج، کاهش فاکتور رشد جفتی ممکن است در مهار مهاجرت سلولهای و متاستاز تاثیر داشته باشد.
کلید واژه ها: فاکتور رشد جفتی, سلول های آدنوکارسنومای معده, متاستاز
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 27 اسفند 1391
پذیرفته‌شده: 16 اردیبهشت 1392
انتشار الکترونیکی: 08 آبان 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)