Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(4): 6-11.
  تعداد مشاهده چکیده: 170
  تعداد دانلود PDF: 31

تحقیقی

تاثیر اختلال عمل کرد کلیه بر سطح سرمی تومور مارکرهای CA15-3، AFP، CA19-9 و CEA

رسول استخری 1*، امیر واحدی 2، علی قهرمانزاده 2، حمید طیبی خسرو شاهی 3

1 مرکز تحقیقات گوارش و کبد، گروه پاتولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 گروه داخلی نفرولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زمینه واهداف: از آنجايي كه نارسايي كليه موجب كاهش دفع تومور ماركرها مي‌شود استفاده از این مارکرها در پیگیری و درمان سرطان در بيماران همودياليزی ویا با نارسایی کلیه محل بحث میباشد . هدف این مطالعه بررسی میزان تفاوت مقدار سرمی مارکرهای CA15-3، AFP، CA19-9 و CEA در بیماران با اختلال کارکرد کلیوی می باشد. روش بررسی: تعداد 100 نفر از مراجعه کننده گان به آزمایشگاه بیمارستانهای امام رضا (ع) و امیرالمؤمنین(ع) تبریز از تیرماه 1389 تا آبان‌ ماه 90 جهت مطالعه انتخاب گردیدند. افراد به 3 گروه ، سالم، دیالیزی و بیماران با نارسایی کلیوی ولی غیردیالیزی تقسیم شدند، دسته اخیر مجددا براساس کلیرانس کراتینین به سه زیر گروه مجزا گروه بندی و آزمايشات بر روي آنهاانجام گرفت . یافته ها: ارتباط معناداری بین گروه‌های مختلف در سطح سرمی مارکرهای CEA (99/0P=) و CA19-9 (29/0P=) دیده نشد. از لحاظ سطح سرمی در مارکرهای AFP (001/0P=) و CA15-3 (001/0P=) ارتباط معناداری مشاهده میشود . همبستگی بین کلیرانس کراتینین و مقدار CEA (625/0P= و 05/0 r=) وجود داشت که معنادار نبود.ولی همبستگی بین کلیرانس کراتینین و AFP - 001/0P= و 53/0 r= و بین کلیرانس کراتینین و CA19-9 (089/0P= و 171/0 r=) وبين کليرانس کراتينين و CA15-3 (001/0P= و 412/0 r=) ارتباط معنادار بدست آمد . نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد که در بکار بردن تومور مارکرها در بیماران با اختلال کارکرد کلیوی باید احتیاط ویژه ای صورت پذیرد .
کلید واژه ها: اختلال عملکرد کلیوی, تومور مارکر, همودیالیز
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 21 آذر 1391
پذیرفته‌شده: 22 اسفند 1391
انتشار الکترونیکی: 08 آبان 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)