Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1391؛34(5): 74-78.
  تعداد مشاهده چکیده: 403
  تعداد دانلود PDF: 106

مقاله پژوهشی

تعیین دوز بهینه تزریقی به بیماران در تصویر برداری اسپین اکو و بازیافت معکوس در MRI با استفاده از دوز روتین تزریقی

محمود نظرپور*، مسعود پورعیسی، محمد حسین دقیقی
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: E-mail: mnazarpoor@yahoo.co.uk, nazarpoorm@tbzmed.

چکیده

زمینه و اهداف: هدف این مقاله بدست آوردن مقدار دوز بهینه تزریقی از روی دوز روتین (15 سی سی) است که در ناحیه هیپوفیز مغز منجر به حداکثر دانسیته سیگنال در تصویر برداری T1-weighted با استفاده از سکانس های اسپین اکو و بازیافت معکوس در MRI گردد. مواد و روش ها: در این مطالعه بعد از تزریق دز روتین به بیمار تصاویر اسپین اکو و بازیافت معکوس در فاصله زمانی مشخص گرفته شده است. سیگنالهای بدست آمده از ناحیه هیپوفیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. مطالعات با استفاده از اسکنر کلینیکیT) 3/0) انجام گرفته است. یافته ها: این تحقیق نشان داده است در افرادی که مساحت بدن (BSA) کوچک (در وزن کم و قد کوچک) باشد، ماده کنتراست تزریقی بیش از دوز بهینه بوده است. در BSA بالا (در وزن و قد متوسط به بالا) ماده کنتراست تزریقی کمتر از دوز بهینه بوده است. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داده است در BSA پایین، ماده کنتراست تزریقی بیش از دوز بهینه بوده و این بدین معنی است که ماده کنتراست تزریقی با غلظت بیشتری در منطقه مورد نظر ظاهر می شود. در غلظتهای بالا تاثیرات T2 هم بر روی تصویر ظاهر می شود که این اثر سبب کاهش سیگنال می شود. در BSA بالا ماده کنتراست تزریقی کمتر از دوز بهینه بوده و این بدین معنی است که ماده کنتراست تزریقی با غلظت کمتری در منطقه مورد نظر ظاهر می شود که منجر به کاهش سیگنال می گردد. مطالعات قبلی نشان می دهد علی رغم استفاده از سکانس های مختلف معمولا mmol/Kg 10/0 ماده کنتراست به بیماران تزریق شده است. این مطالعه نشان می دهد ماده کنتراست تزریقی که منجر به حداکثر سیگنال گردد نه تنها بستگی به سکانس تصویر برداری دارد بلکه با توجه به قد و وزن بیمار نیز متفاوت می باشد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 404

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 106

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 09 بهمن 1391
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)