Logo-mj
مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. 1400؛43(4): 385-393.
DOI: 10.34172/mj.2021.065
  تعداد مشاهده چکیده: 84
  تعداد دانلود PDF: 13

Parasitology

گزارش مورد

لیشمانیا ماژور عامل ایجاد یک مورد زخم ليشمانيازیس جلدي در یک راننده از استان آذربایجان شرقی

مهدی پارسایی 1,2 ORCID logo، شلاله گنجی 3 ORCID logo، مجید خانمحمدی 4* ORCID logo

1 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2 معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 گروه کودکان، بیمارستان کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ايران
4 گروه علوم آزمايشگاهي، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ايميل: Majid593@gmail.com

چکیده

ليشمانيازیس جزء بيماري‌هاي مشترك انسان و حيوانات می‌باشد و در تمام نقاط جهان بعنوان ﻳﻜــﻲ از ﻣﺸــﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ شناخته می‌شود. بيمار آقای 47 ساله اهل شهرستان بستان‌آباد از استان آذربایجان‌شرقی، راننده با سابقه سفر به استان‌های اندمیک بیماری ليشمانيازیس جلدی در یک‌سال گذشته، با شکايت وجود زخم پوستی17 میلی‌متری فاقد ترشح و چرك، دارای ظاهری نکروتیک به درمانگاه مرکز بهداشت شهرستان مراجعه کرده بود. در بررسی آزمايشگاهی ميزان پارامترهاي بيوشيميائي، هماتولوژی، آنالیز و کشت ادرار نرمال بود. با استفاده از واكسينو استيل استريل 3 گسترش از حاشیه زخم تهيه و مقداری از ترشحات بدست آمده از زخم در شرایط استریل به محیط کشت اختصاصی انتقال داده شد. بعد از رنگ‌آمیزی در گسترش‌های تهیه شده آماستیگوت‌ها با هسته درشت و کینتوپلاست کوچک در داخل ماکروفاژها و پروماستیگوت‌های فعال و متحرک در فاز مایع محیط کشت مشاهده شد. با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ITS-1آزمایش PCR (واکنش زنجیره‌ای پلیمراز) بر روی ترشحات بدست آمده از زخم انجام شد. در الکتروفروزیس محصول PCR باند ایجاد شده با باندهاي استاندارد مقايسه و وزن باندی 350 جفت بازی تعيين گرديد. با مقايسه الگوي الكتروفورزي حاصله و مقايسه آن با باند کنترل مثبت، انگل‌های ايزوله شده به‌طور اختصاصي متعلق به جنس ليشمانيا بود. به منظور تشخیص قطعي گونه انگل از روش تعیین توالی استفاده شد. نتیجه، نشانگر همولوگي بالاي 99 درصد با ليشمانيا ماژور بود. در نهايت بيمار با تشخيص لیشمانیازیس جلدی نوع روستایی تحت درمان با داروي آنتی موان (گلوکانتیم) قرار گرفت. تشخيص موارد مشكوک مبتلا به ليشمانيازیس جلدی دارای اهمیت فراوان می باشد. اگر فرد مبتلا در مراحل اوليه بيماری تشخيص داده شود، از وسعت اسکار بعد از بهبودی و همچنين عوارض احتمالی عفونت نوع روستایی پيشگيری به عمل می‌آيد.
کلید واژه ها: لیشمانیازیس جلدی, لیشمانیا ماژور, زخم, آذربایجان شرقی, ایران
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 26 فروردین 1399
انتشار الکترونیکی: 24 شهریور 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)