مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 22 اردیبهشت 1397
انتشار الکترونیکی: 07 اسفند 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 73-81.
DOI: 10.34172/mj.2020.022
  تعداد مشاهده چکیده: 155
  تعداد دانلود PDF: 69

مقاله پژوهشی

بررسی مقایسه ای میزان تغییرات بیان ژن hsa-miR-15 در بیماران مبتلا به سکته قلبی با افراد سالم در بیمارستان شهید مدنی تبریز

اسلام شیری ORCID logo، سعید قربیان* ORCID logo

1 گروه آموزشی ژنتیک مولکولی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ايران

چکیده

زمینه: miRNA ها یکی از انواع بیومارکرها به شمار می‌روند که انواع مختلفی دارند. Hsa-miR-15 یکی از مولکول‌هایی است که در بافت قلبی بیان می شود. این مولکول‌های RNA کوچک غیر کد کننده، در تنظیم مسیرهای پیچیده پیام‌رسان و رونویسی در شرایط مختلف قلبی نقش مهمی بر عهده دارند. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای میزان تغییرات بیان ژن hsa-miR-15 در بیماران مبتلا به سکته قلبی با افراد سالم بود..

روش‌کار: این مطالعه مورد-شاهدی، بر روی 88 فرد مبتلا به سکته قلبی و 19 فرد سالم مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی تبریز انجام شد. بعد از استخراج RNA تام و سنتز cDNA، از نظر تغییرات میزان بیان ژن hsa-miR-15 بین دوگروه با تکنیک Real time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری t مستقل استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که میزان تغییرات بیان ژن hsa-miR-15 در بیماران مبتلا به سکته قلبی در مقایسه با افراد سالم افزایش یافته است. از لحاظ آماری تغییرات در سطح بیان ژن hsa-miR-15 اختلاف معنی‌داری را بین دو گروه نشان داد (0/05>p).

نتيجه گیری: بررسی ما نشان داد که میزان بیان ژن hsa-miR-15 در مبتلایان به سکته قلبی افزایش می‌یابد و ممکن است به عنوان یک بیومارکر در تشخیص زود هنگام سکته قلبی کاربرد داشته باشد.

کلید واژه ها: سکته قلبی, میکروRNA, hsa-miR-15, تبریز
نحوه استناد به این مقاله: شیری ا، قربیان س. بررسی مقایسه ای میزان تغییرات بیان ژن hsa-miR-15 در بیماران مبتلا به سکته قلبی با افراد سالم در بیمارستان شهید مدنی تبریز. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(1):73-81
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 155

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 69

Your browser does not support the canvas element.