ثبت‌شده: 04 آذر 1398
انتشار الکترونیکی: 02 تیر 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 246-253.
DOI: 10.34172/mj.2021.050
  تعداد مشاهده چکیده: 198
  تعداد دانلود PDF: 149

Microbiology and Immunology

مقاله پژوهشی

اثر پاروکستین بر بیان ژن‌های TLR2 و TLR4 در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی افراد با وضعیت روانی سالم

فاطمه گنجعلیشاهی 1 ORCID logo، آناهید همت پور 2 ORCID logo، مهدی دهقان منشادی 3 ORCID logo، حسین هادی ندوشن 3 ORCID logo، علیرضا کریم اله 1* ORCID logo

1 گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
2 گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم‌ پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
3 مرکز تحقیقات ایمنولوژی تولید مثل، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: karimollah@ssu.ac.ir

چکیده

زمینه: پاروکستین یکی از شناخته شده‌ترین داروها بین داروهای ضدافسردگی است. مطالعات اخیر بر اثرات احتمالی تعدیل کنندگی ایمنی پاروکستین تمرکز کرده‌اند چرا که یافته‌ها نقش التهاب را در پاتوفیزیولوژی افسردگی نشان دادند. لذا در مطالعه حاضر بیان ژن‌های TLR2 و TLR4 در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی تحت تیمار با پاروکستین سنجیده شد.

روش‌کار: مطالعه حاضر از نوع بنیادی- کاربردی است. از 5 مرد سالم (20-40 سال) خونگیری وریدی انجام گرفت و سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی (PBMC) از نمونه‌ها جداسازی و کشت داده شدند. پس از انکوباسیون اولیه به مدت 24 ساعت، LPS+PHA به سلول‌ها افزوده شد و 24 ساعت انکوبه شدند. سپس سلول‌ها تحت تیمار با غلظت‌های متفاوت از داروی پاروکستین در حضور یا عدم حضور مهار کننده 5-HT2R و 5-HT7R قرار گرفتند. بعد از انکوباسیون به مدت 48 ساعت، RNA استخراج گردید و cDNA سنتز شد. با استفاده از تکنیک Real-time PCR، بیان ژن‌هاي TLR4 و TLR2 اندازه‌گیری شد. تحلیل آماری نتایج با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism7 انجام شد.

یافته‌ها: بیان mRNA ژن‌های TLR2 و TLR4 به‌طور معنادار در پاسخ به تیمار با پاروکستین در همه غلظت‌ها افزایش یافت. علاوه بر این، تیمار همزمان سلول‌ها با دارو و مهارکننده گیرنده سروتونینی 2 و 7 نشان داد که اثر پاروکستین بر سلول‌های ایمنی بواسطه TLR2 به سیستم سروتونینی وابسته است. در حالی‌که در مورد اثر TLR4، مستقل از سروتونین است.

نتیجه‌گیری: با توجه به اثر داروی پاروکستین در تعدیل پاسخ‌های التهابی به واسطه افزایش بیان ژن‌های TLR2 و TLR4، این دارو دارای توانایی بالقوه در درمان بیماری‌های مرتبط با نقص در این گیرنده‌ها خواهد بود.

کلید واژه ها: پاروکستین, PBMC, TLR2, TLR4
نحوه استناد به این مقاله: گنجعلیشاهی ف، همت پور آ، دهقان منشادی م، هادی‌ ندوشن ح ، کریم‌اله ع ر. اثر پاروکستین بر بیان ژن‌های TLR2 و TLR4 در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی افراد با وضعیت روانی سالم. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛ 43(3):246-253
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.