ثبت‌شده: 25 شهریور 1398
انتشار الکترونیکی: 02 تیر 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 267-273.
DOI: 10.34172/mj.2021.053
  تعداد مشاهده چکیده: 158
  تعداد دانلود PDF: 92

Mycology

مقاله پژوهشی

شناسایی مولکولی گونه­های قارچی و بررسی آلودگی به اکراتوکسین A در آردهای توزیع شده در نانوایی­های شهر همدان

شمیمه غفوری 1 ORCID logo، رضا حبیبی پور 1* ORCID logo، سمیه بیات 1 ORCID logo

1 گروه میکروبیولوژي، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ایمیل: Habiby.reza@gmail.com

چکیده

زمینه: وجود قارچ‌های توکسین‌زا و تولید اکراتوکسین در آرد برای سلامتی انسان خطرناک است. لذا، شناسایی این قارچ‌ها با روش‌های به­روز امری ضروری است. هدف از این مطالعه، شناسایی مولکولی گونه‌های قارچی و بررسی آلودگی به اکراتوکسین A در آردهای استفاده شده در نانوایی‌های شهر همدان می‌باشد.

روش‌کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی‌، 60 نمونه آرد از نانوایی‌های سطح شهر همدان جمع‌آوری گردید. ابتدا، با استفاده از روش‌های فنوتیپی مانند اسلاید کالچر قارچ‌ها تعیین هویت شدند. سپس، با استفاده از روش PCR و تعیین توالی محصولات PCR، جنس و گونه‌ی قارچ‌ها تایید شد. جهت شناسایی اکراتوکسین A از روش الایزا استفاده گردید. اطلاعات با نرم افزار GraphPad نسخه 6 تجزیه و تحلیل شد.

یافته­ ها: از‌60 نمونه، 28 نمونه آرد (66/46%) فاقد آلودگی قارچی و 32 نمونه آرد (33/53 %) دارای آلودگی قارچی بیش از حد مجاز ( 104کلونی در گرم) بود. قارچ‌های آسپرژیلوس و پنی‌سیلیوم دارای بیشترین فراوانی بودند. فراوانی قارچ‌ها در آردهای نان لواش، نان سنگک، نان بربری، نان تافتون تنوری، نان تافتون ماشینی، نان باگت و نان گرده به ترتیب 50%، 46%، 35%، 31%، 26%، 18% و 11% بود. از طرفی، بیشترین مقادیر اکراتوکسین‌A در آرد لواش (98/3ppb) و کمترین میزان آن در آرد گرده (66/0ppb) گزارش شد. همچنین، ارتباط معناداری بین گونه‌های قارچی و میزان تولید اکراتوکسین مشاهده شد، بطوری­که گونه­های آسپرژیلوس و پنی‌سیلیوم قارچ‌های تولید کننده اکراتوکسین بودند.

نتیجه­ گیری: درحالی­که روش‌های فنوتیپی و ژنوتیپی، حساسیت یکسانی را نشان ندادند، وجود اکراتوکسین در آردهای بررسی شده، ضرورت اصلاح در انبار گندم و آرد‌های نانوایی را نشان می‌دهد.

کلید واژه ها: اکراتوکسین, مایکوتوکسین, واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز
نحوه استناد به این مقاله: غفوری ش، حبیبی پور ر، بیات س. شناسایی مولکولی گونه¬های قارچی و بررسی آلودگی به اکراتوکسین A در آردهای توزیع شده در نانوایی‌های شهر همدان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3):267-273
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.