مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 04 تیر 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 41-47.
DOI: 10.34172/mj.2021.026
  تعداد مشاهده چکیده: 53
  تعداد دانلود PDF: 15

Dermatology

تحقیقی

مقایسه ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری در زمان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی (CCU) و هنگام ترخیص

فریبا ایرجی 1 ORCID logo، علی اصیلیان 1 ORCID logo، گیتا فقیهی 1 ORCID logo، امیرحسین اکبری 2* ORCID logo

1 گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2 دانشجوي پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: akbari73.amirhsn@yahoo.com

چکیده

زمینه: بیمارانی که در بخش های خاص مانند CCU بستری می شوند از جنبه های مختلف از جمله پوست نیاز به بررسی و مراقبت های ویژه ای دارند. لذا با توجه به سیر بیماری های پوستی در شرایط خاص و حین بستری، در این مطالعه انواع ضایعات پوستی در بیماران بستری در CCU را در بدو ورود و حین خروج از بخش CCUرا مطالعه و بررسی کردیم.

روش‌کار: در این مطالعه مقطعی، 200 بیمار بستری در CCUبیمارستان الزهرا اصفهان را بررسی کردیم. پرسشنامه ای توسط متخصص پوست در دو مرحله ورود بیمارن به CCU و حین خروج بیمار از CCU در مورد انواع ضایعات پوستی تکمیل شد. سپس داده‌ها جمع‌آوری و آنالیز آماری شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که 15 درصد از بیمارانی که در CCU بستری شده اند حداقل یکی از ضایعات پوستی را دارند. از این بین درماتیت سبوره و سپس روزاسه بیشترین فراوانی را در بدو ورود داشتند و به صورت کلی ضایعات بدو ورود بیماران بیشتر مربوط به ضایعات Acute skin failure است. همچنین میزان زخم بستر در میان این بیماران در طی بستری به میزان زیادی در مقایسه با بدو ورود افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: روزاسه، درماتیت سبوره و واکنش های آلرژیک دارویی پس از زخم بستر بیشترین فروانی را میان بیماران دارند. این آمار می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط روزاسه با بیماری های قلبی‌عروقی باشد.

کلید واژه ها: ضایعات پوستی, بخش مراقبت های ویژه قلبی, روزاسه, درماتیت سبوره
نحوه استناد به این مقاله: ایرجی ف، اصیلیان ع، فقیهی گ، اکبری ا.ح. مقایسه ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری در زمان بستری در بخش مراقبت‌‌های ویژه قلبی (CCU) و هنگام خروج. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):41-47
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 53

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 15

Your browser does not support the canvas element.