Logo-mj
مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(6): 745-755.
DOI: 10.34172/mj.2021.016
  تعداد مشاهده چکیده: 238
  تعداد دانلود PDF: 124

Genetic

مقاله پژوهشی

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و ترکیبی بر بیان miR-16 در سلول‌هاي تك‌هسته‌اي خون محيطي زنان میان‌سال دارای اضافه‌وزن و چاق

ژاله پاشایی 1 ORCID logo، افشار جعفری 2,3* ORCID logo، محمدرضا علیوند 4 ORCID logo

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3 گروه علوم زيستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
4 گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ايميل: afshar.jafari@gmail.com

چکیده

زمينه: microRNA ها مولکول‌های RNA غیرکدکننده کوتاهی هستند که از طریق تنظیم بیان ژن‌های مختلف، فرآیندهای زيستی متفاوتی را کنترل می‌کنند، که miR-16 یکی از miRNA هایی است که در بروز اختلالات مرتبط با چاقی نقش مهمی ایفا می‌کند؛ بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثیر دو نوع تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) به‌تنهایی و همراه با تمرین مقاومتی (CHRT) بر بیان miR-16 در سلول‌هاي تك‌هسته‌اي خون محيطي زنان ميان‌سال مبتلا به اضافه‌وزن/چاقی انجام شد.

روش کار: ۲۴ زن میان‌سال اضافه‌وزن/چاق، غیرفعال و سالم به‌مدت ۸ هفته در دو گروه همگن (12 نفری) تمرین HIIT (وهله‌های دویدن به‌صورت پنج تکرار چهار دقیقه‌ای با ۸۰ تا ۸۵% Vo2max و دو دقیقه استراحت فعال با 60% Vo2max بین تکرارها، پنج روز/هفته) و CHRT (سه روز HIIT و دو روز تمرین مقاومتی با 80-75 %1-RM) شرکت کردند. بیان miR-16 در PBMCs طی ۴۸ ساعت قبل و بعد از دوره تمرین، به‌روش Real-time PCR ارزیابی شد، سپس برای ارزیابی تفاوت‌‌های درون‌گروهی و بين‌گروهی داده‌ها به‌ترتیب از آزمون‌های تی زوجی و مستقل استفاده شد.

يافته‌ها: بیان miR-16 در هر دو نوع پروتکل تمرینی HIIT و CHRT به‌طور معنی‌داری افزیش یافت (HIIT: 32/2 برابر، p=0.001 و CHRT: 96/4 برابر، p=0.006)؛ با این وجود، تفاوت معنی‌داری در ميزان بیان miR-16 میان دو نوع پروتکل تمرینی مشاهده نشد.

نتيجه‌گيري: نتایج حاصل بیان‌گر این است که هشت هفته تمرینHIIT و CHRT به‌طور تقريبا مشابهی باعث بیان miR-16 به‌عنوان يک عامل اپی‌ژنتيکی ضدالتهابی در زنان چاق می‌شود.

کلید واژه ها: miR-16, تمرین تناوبی با شدت بالا, تمرین ترکیبی, اضافه‌وزن/چاقی
نحوه استناد به این مقاله: پاشایی ژ، جعفری ا، علیوند م ر. تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا و ترکیبی بر بیان miR-16 در سلول‌هاي تك‌هسته‌اي خون محيطي زنان میان‌سال دارای اضافه‌وزن و چاق. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(6):745-755
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 05 اردیبهشت 1398
انتشار الکترونیکی: 06 اسفند 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)