مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 09 اسفند 1397
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 529-536.
DOI: 10.34172/mj.2020.076
  تعداد مشاهده چکیده: 12
  تعداد دانلود PDF: 13

Biochemistry

تحقیقی

تاثیر سیلیبینین بر استرس نیتروزاتیو و بیان ماتریکس متالوپروتئیناز -9 در موش‌های بالب سی با تومور سرطان پستان

فرهاد سلیمانی 1 ORCID logo، رسول شریفی 2* ORCID logo، مینو محمودی 3 ORCID logo، سید مهرداد کسایی 4 ORCID logo

1 دانشجوی دکتری بیوشیمی، گروه زیست شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
2 گروه بیوشیمی، گروه زیست شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
3 گروه زیست شناسی تکوین، گروه زیست شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
4 گروه بیوشیمی، گروه زیست شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
نویسنده مسؤول؛ ايميل: rasoulsharifi.sci@gmail.com

چکیده

زمینه: از عوامل مرتبط با سرطان، بروز استرس نیتروزاتیو و افزایش بیان برخی از ماتریکس متالوپروتئینازها (MMP) است. سیلیبینین تاثیر ضد توموری دارد، بنابراین مطالعه حاضر به ارزیابی شاخص استرس نیتروزاتیو (NO) و بیان ماتریکس متالوپروتئیناز-9 (MMP-9) در مدل حیوانی سرطان پستان می‌پردازد.

روش‌کار: در این مطالعه 48 سر موش نژاد بالب سی، به 6 گروه 8 تایی شاهد ( سالم، سرطانی و سالم دریافت کننده دوز 20 میلیگرمی سیلیبینین) و تیمار تقسیم شدند. گروه تیمار، موش‌های سرطانی دریافت کننده دوز 20 میلیگرمی سیلیبینین، دوز 40 میلیگرمی سیلیبینین و دوز 80 میلیگرمی سیلیبینین به مدت سه هفته بودند. برای ایجاد سرطان از رده سلولی 4T1 استفاده شد. پس از اخذ نمونه‌های توموری پستان و سرم، میزان نیتریک اکسید (NO) با استفاده از کیت الایزا و بیان ماتریکس متالوپروتئیناز-9 (MMP-9) با استفاده از Real-time PCR ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه، کروسکال والیس و آزمون تی آنالیز شدند (p <0.05).

یافته‌ها: نتایج نشان داد که مصرف سیلیبینین در دوزmg 80 منجر به کاهش معنادار سطح NO در سرم موش‌های سرطانی (42 /15±88/170 میکرومول بر میلی‌لیتر) در مقایسه با گروه سرطانی بدون تیمار (19/21±38/190 میکرومول بر میلی‌لیتر) گردید (05/0p=). سیلیبینین در هر سه دوز منجر به کاهش بیان بدون تفاوت آماری MMP-9 در مقایسه با گروه سرطانی بدون تیمار شد.

نتیجه‌گیری: مصرف سیلیبینین منجر به بهبود استرس نیتروزاتیو در موش‌های با سرطان پستان شد.

کلید واژه ها: سیلیبینین, استرس نیتروزاتیو, MMP-9, سرطان پستان
نحوه استناد به این مقاله: سلیمانی ف، شریفی ر، مینو محمودی م، کسایی س م. تاثیر سیلیبینین بر استرس نیتروزاتیو و بیان ماتریکس متالوپروتئیناز -9 در موش‌های بالب سی با تومور سرطان پستان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(5):529-536
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 12

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 13

Your browser does not support the canvas element.