Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1397؛40(5): 83-90.
  تعداد مشاهده چکیده: 237
  تعداد دانلود PDF: 41

مقاله پژوهشی

ارتباط پلي مورفيسم 5-HTTLPR ژن SLC6A4با اختلال اوتیستیک در شمال غرب ایران

سیما منصوری درخشان 1 ORCID logo، فرزاد طاهری 2، شاهرخ امیری 1، لیلا شکاری خانیانی 3، محمود شکاری خانیانی 1,4* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 گروه زيست شناسي، دانشکده ی علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
3 وزارت آموزش و پرورش، تبریز، ایران
4 گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: Mahmoud.khaniani@gmail.com

چکیده

زمینه: محصول پروتئیني ژن SLC6A4 سروتونین را از فضای سیناپتیک، به فضای پیش سیناپتیک نورون ها منتقل می كند. بعضي از پلی مورفیسم های این ژن منجر به ایجاد حالت های متفاوتي از بیان ژن و سنتز پروتئین مي شوند و از اين طريق نقش مهمی در میزان جذب سروتونین دارند. ارتباط آلل هاي مختلف پلی مورفیسم های این ژن با انواع بيماري هاي روانپزشکی مانند اضطراب منتشر، فوبي اجتماعي، و اختلال اوتیستیک گزارش شده است در اين مطالعه براي اولين بار در شمال غرب ایران ارتباط آلل هاي مختلف پلي مورفيسم 5-HTTLPR ژن SLC6A4 با اختلال اوتیستیک در جمعيت ايراني با ن‍ژاد ترک آذري بررسي شد.

روش کار: دراين مطالعه مقایسه ای- تحلیلی 78 بيمار مبتلا به اختلال اوتیستیک و 100 فردسالم به عنوان گروه كنترل از نژاد ترک آذری از جمعیت شمال غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت. تمام بیماران و نمونه های کنترل از نظر سني، جنسيت و نژاد همسان بودند. پلي مورفيسم فوق الذكر با استفاده از روشLong Range PCR ژنوتايپ شد.

يافته ها: مقايسه توزيع آلل ها و ژنوتايپ هاي مختلف پلی مورفیسم 5-HTTLPR ژن SLC6A4 در جمعيت كنترل و بيمار با روشهاي آماري مختلف در همه موارد را نشان داد.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد ارتباط معنی داری بين آلل هاي مختلف پلي مورفيسم 5-HTTLPR ژن SLC6A4 با اختلال اوتیستیک در جمعيت ایرانی با ن‍ژاد ترك آذري وجود ندارد.

کلید واژه ها: اختلال اوتیستیک, پلي مورفيسم 5-HTTLPR, ژن SLC6A4
نحوه استناد به این مقاله: منصوری درخشان س، طاهری ف، امیری ش، شکاری خانیانی ل، محمود شکاری خانیانی م. ارتباط پلي مورفيسم 5-HTTLPR ژن SLC6A4با اختلال اوتیستیک در شمال غرب ایران. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي ـ درماني تبریز. 1397؛ 40(5):83-90
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 13 تیر 1397
انتشار الکترونیکی: 22 آذر 1397
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)