مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 22 آذر 1397
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 601-609.
DOI: 10.34172/mj.2020.084
  تعداد مشاهده چکیده: 24
  تعداد دانلود PDF: 24

Physiology

تحقیقی

تأثير هشت هفته تمرين تناوبی سرعتی به‌تنهايي و همراه با تمرين مقاومتی بر بيان miR-33b در PBMCs زنان اضافه‌وزن/چاق

ژاله پاشایی 1 ORCID logo، افشار جعفری 2,3* ORCID logo، محمدرضا علیوند 4 ORCID logo

1 دانشجوی دکتری فيزيولوژی ورزشی، گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
2 گروه علوم زيستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران، ايران
3 گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز، ايران
4 گروه ژنتيک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبريز، تبريز، ايران
* نويسنده مسؤول؛ ايميل: afshar.jafari@gmail.com

چکیده

زمینه: اخیرا microRNA ها به‌عنوان تنظیم‌کننده‌های اپی‌ژنتیک متابولیسم چربی معرفی شده‌اند که بیان آن‌ها تحت شرایط چاقی مختل می‌شود که در این بین miR-33b از اهمیت خاصی برخوردار است. ازاين‌رو، مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثیر دو نوع تمرین تناوبی سرعتی (HIIT) به‌تنهایی و همراه با تمرین مقاومتی (ترکيبی CHRT) بر بیان miR-33b در زنان ميانسال مبتلا به اضافه‌وزن/چاقی انجام شد.

روش کار: ۲۴ زن میانسال مبتلا به اضافه‌وزن/چاقی به‌مدت ۸ هفته (۵ روز/هفته) در دو گروه همگن (12 نفری) تمرین HIIT به‌تنهایی و ترکيبی CHRT (3 روز HIIT و 2 روز تمرین مقاومتی) شرکت کردند. تمرین HIIT شامل وهله‌های دویدن به‌صورت پنج تکرار چهار دقیقه‌ای با توان هوازی بیشینه ۸۰ تا ۸۵% و دو دقیقه استراحت فعال با توان هوازی بیشینه 60% بین تکرارها بود و برنامه تمرین مقاومتی نیز به‌صورت دایره‌ای و با %80-75 1-RM انجام شد. بیان miR-33b طی ۴۸ ساعت قبل و بعد از دوره تمرین، به‌روش Real-time PCR ارزیابی شد.

یافته‌ها: میزان بیان miR-33bدر هر دو گروه افزایش یافت اما تنها در گروه CHRT معنی‌دار بود (02/6 برابر، p=0.002) ؛ با این وجود، تفاوت بين miR-33b میان دو گروه معنی‌دار نبود.

نتيجه‌گيری: با توجه به اثر معنی‌دار تمرین CHRT بر بیان miR-33b به عنوان شاخص اپی‌ژنتيک متابولیسم چربی، می‌توان از تمرينات CHRT به‌عنوان روش درمان غیردارویی برای درمان برخی از اختلالات متابولیکی مرتبط با چاقی استفاده کرد.

کلید واژه ها: اضافه‌وزن/چاقی, تمرین تناوبی سرعتی, تمرین ترکیبی, miR-33, سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی
نحوه استناد به اين مقاله: پاشايي ژ، جعفری ا، عليوند م ح. تاثير هشت هفته تمرين تناوبی سرعتی به‌تنهايي و همراه با تمرين مقاومتی بر بيان miR-33b در PBMCs زنان اضافه‌وزن/چاق. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبريز. 1399؛42(5):601-609
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 24

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 24

Your browser does not support the canvas element.