مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 02 اسفند 1396
انتشار الکترونیکی: 30 اردیبهشت 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(2): 152-159.
DOI: 10.34172/mj.2020.031
  تعداد مشاهده چکیده: 126
  تعداد دانلود PDF: 59

Biochemistry

تحقیقی

ارتباط سطوح سرمی اکسیدانت ها، آنتی اکسیدانت ها، فاکتور التهابی و نیتریک اکساید در بیماران عروق کرونري قلب غیرسیگاری

فاطمه خاکی خطیبی* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: fatemehkhakikhatibi@yahoo.com

چکیده

زمينه: بیماری عروق کرونري (CAD) در اثر آترواسکلروزیس به وجود می آید. مطالعات نشان می­دهند که فاکتورهای متعددی در ارتباط تنگاتنگ با ایجاد و پیشرفت CAD وجود دارند که شامل پراکسیداسیون لیپیدها، التهاب، کمبود فاکتورهای گشاد کننده عروقی و آنتی اکسیدانتها می باشند. هدف از این مطالعه بررسی ریسک فاکتورهای فوق الذکر در بیماران عروق کرونري قلب دیابتیک و غیرسیگاری می باشد تا با اندازه گیری این پارامترها، قبل از ایجاد آترواسکلروز بتوان در تشخیص و نیز درمان بیماری در این افراد استفاده کرد.

روش کار: 100 نفر شامل 50 بیمار با آنژیوگرافی تشخيص داده شده از نوع CAD و 50 نفر با سن و جنس همسان شده و بدون CAD به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. سطح پروفایل لیپیدی با روش های استاندارد اندازه گیری شد. فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیس­موتاز (SOD) ، گلوتاتیون پراکسیداز ((GPX و توتال آنتی اکسیدانت ((TAC در نمونه ها با استفاده از کیت راندوکس و با دستگاه اتوآنالایزور مورد ارزیابی قرار گرفت. سطوح hs-CRP توسط روش ایمونوتوربیدومتریک با استفاده از کیت پارس آزمون تشخيص داده شد. غلظت مالون دی آلدئید ((MDA در نمونه های سرم با روش اسپکتروفتومتریک و بر اساس واکنش تیوباربیتوریک اسید مورد ارزیابی قرار گرفت. سطوح نیتریک اکساید در نمونه ها توسط متد گریس اندازه گیری شد.

یافته ها: سطوح MDA و hs-CRP سرم در بیماران CAD در مقایسه با گروه کنترل بطور معنی داری افزایش یافته بود. در هر صورت فعالیت آنزیمی SOD و GPX اریتروسیت و سطوح TAC در بیماران بطور معنی داری کاهش یافته بود. در گروه CAD سطوح کلسترول توتال، تری گلیسرید و LDL-C بطور معنی داری بالاتر و سطوح HDL-C بطور معنی داری پایین تر از گروه کنترل بود. مقادیر پایین غلظت NO در گروه بیمار نسبت به گروه سالم مشاهده شد (05/0 >p).

نتیجه گیری: این مطالعه نشان می­دهد که ریسک فاکتورهایی مانند فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران عروق کرونري قلب که دیابتیک و غیرسیگاری هستند نیز می تواند در ایجاد و پیشرفت آترواسکلروزیس سهیم باشند، همچنین به نظر می­رسد سطوح پایین NO و مارکرهای آنتی اکسیدانتی می تواند در این بیماران بعنوان ریسک فاکتورهای دیگری در پیشرفت بیماری عروق کرونري مطرح باشد.


کلید واژه ها: توتال آنتی اکسیدانت, MDA, فاکتورالتهابی, نیتریک اکساید, بیماری عروق کرونري, بیماری عروق کرونري
نحوه استناد به این مقاله: خاکی خطیبی ف. ارتباط سطوح سرمی اکسیدانت ها، آنتی اکسیدانت ها، فاکتور التهابی و نیتریک اکساید در بیماران عروق کرونر قلبی غیرسیگاری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(2):152-159
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 126

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 59

Your browser does not support the canvas element.