مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 26 مهر 1397
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 334-339.
DOI: 10.34172/mj.2020.053
  تعداد مشاهده چکیده: 104
  تعداد دانلود PDF: 54

Obstetrics

تحقیقی

ارتباط تعداد تخمک زنان تحت درمان IVF با سطح کورتیزول و بیومارکرهای بیوشیمیایی سرم خون

بهروز نیک نفس 1* ORCID logo، لعیا فرزدی 2 ORCID logo، داوود قلی زاده ایری سفلی 3 ORCID logo، مرضیه نیک نفس 4 ORCID logo

1 گروه علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 گروه زنان ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: niknafsbeh@yahoo.com

چکیده

زمینه: هورمون های مترشحه از تخمدان، فوق کلیه و هیپوفیز بر روند فولیکو ژنزیس و تعداد تخمک ها و جنین های بدست آمده از (Assisted Reproductive Technology, ART) اثر دارند. یکی از هورمون‌های مترشحه از فوق کلیه کورتیزول می‌باشد. در این تحقیق بر آن شدیم که ارتباط بین تعداد تخمک‌ها و جنین های بدست آمده از بیماران تحت درمان,IVF) (In Vitro Fertilization با سطح کورتیزول و هورمون های مختلف سرمی و عوامل دموگرافیک فردی بیماران را بیابیم.

روش‌کار: تعداد چهل بیمار مراجعه کننده به مرکز نازایی ،که تحت درمان IVF و تحریک تخمک‌گذاری قرار گرفتند، در فاز فولیکولار تحت آزمایشات خونی جهت بررسی هورمون های جنسی و اندوکرینی قرار گرفتند، سطح کورتیزول نیز توسط روش الایزا اندازه گیری شد. همبستگی مقادیر بدست آمده با تعداد اووسیت؛ نرم افزار SPSS آنالیز آماری شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که در مقادیر BMI بالا و بیومارکرهایي مثل تری‌گلیسیرید وDHEAS و تستوسترون نسبت به مقادیر نرمال، کم بود. از طرفی آزمون همبستگی کورتیزول با Triglyceride, TG)) و سن رابطه ی معنی دار منفی را نشان داد. تعداد اووسیت نیز با (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) رابطه‌ی معنی‌دار منفی داشت. علی رغم ارتباط منفیِ تعداد اووسیت با سن، (Androstenedione, AND) ,((Testostrone, TTE، BMI و (Dehydroepiandrosterone Sulfate, DHEAS) ، تعداد اووسیت با ا, AMH) (Anti Mullerian Hormone رابطه مثبتی داشته ولی این ارتباط معنی دار نبود.

نتیجه گیری: کورتیزول با سن و TG ارتباط منفی داشته، و تعداد اووسیت بدست آمده نیز با TSH ارتباط منفی داشت. در سایر مواردِ بررسی شده، همبستگی تعداد اووسیت با سطح سرمی کورتیزول و هورمون های جنسی ارتباط معنی داری را نشان نداد.

کلید واژه ها: کورتیزول, تعداد تخمک, لقاح خارج رحمی, هورمون‎های جنسی
نحوه استناد به این مقاله: نیک نفس ب، فرزدی ل، قلی‌زاده ایری سفلی د، نیک نفس م. ارتباط تعداد تخمک زنان تحت درمان IVF با سطح کورتیزول و بیومارکرهای بیوشیمیایی سرم خون. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3): 334-339
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 104

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 54

Your browser does not support the canvas element.