مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 07 مهر 1397
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 245-253.
DOI: 10.34172/mj.2020.042
  تعداد مشاهده چکیده: 134
  تعداد دانلود PDF: 83

Physiology

تحقیقی

مهار رگزایی و بهبود فعالیت ضد رگزایی پاکلی تاکسل توسط سه فرمون­ های جنسی حشره ای در غشا کوریوآلانتوئیس جنین جوجه

سید زینب پیمبرپور 1 ORCID logo، مجید حسن پورعزتی 1* ORCID logo، علیرضا عسکریان زاده 2 ORCID logo

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد، تهران، ايران
2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ايران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: hassanpour@shahed.ac.ir

چکیده

زمینه: فرمون های جنسی حشرات حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع با زنجیره بلند هستند. برخی از اسیدهای چرب غیر اشباع خاصیت ضد سرطانی از خود نشان داده اند. رگزایی فرایندی اساسی در رشد و متاستاز تومور های سرطانی است. اثرات مهار کننده رگزایی سه فرمون جنسی حشره ای به تنهای و اثر افزایشی ضد رگزایی هر یک از آنها با پاکلی تاکسل بر غشا کوریوآلانتوئیس جوجه در این مطالعه آزمایشگاهی مورد بررسی واقع شد.

روش کار: نود تخم مرغ نطفه دار نژاد Ross در نه گروه مقابل: کنترل، دگزامتازون، پاکلی تاکسل، فرمون شب پره کرم خراط (.Zeuzera pyrina L)، شب پره زنبورمانند (Synanthedon tipuliformis) و پروانه چوبخوار پسته (Kermania pistaciella) به تنهایی وهر فرمون جنسی بعلاوه پاکلی تاکسل منظم شدند. در روز 8 انکوباسیون، 50 میکرولیتر از هر ترکیب به روی CAM تجویز شد و اثرات آنها در روز 9 مورد ارزیابی واقع شد.

یافته ها: در مقایسه با گروه کنترل، تجویز هر یک از فرمون ها به تنهای بطور مساوی طول و تعداد انشعابات عروقی را به ترتیب 88% و 71% کاهش داد. رگزایی توسط پاکلی تاکسل (82%) سرکوب و توسط دگزامتازون (20%) تحریک شد. اثر مهار پاکلی تاکسل بر تعداد انشعاب عروقی پس از درمان ترکیبی با هر یک از سه فرمون افزایش (7%) یافت. فرمون های شب پره کرم خراط و چوب خوار پسته توانستند اثر ضد رگزایی پاکلی تاکسل را (7%) افزایش دهند.

نتیجه گیری: این مطالعه اثر مستقیم ضد رگزایی این فرمون های حشره ای و اثر افزایشی ضد رگزایی هر یک از آنها با پاکلی تاکسل نشان داد. بنابر این، ما پیشنهاد می کنیم که اثر مخلوط این فرمون ها با پاکلی تاکسل بر روی بیماران با تومورهای مقاوم به پاکلی تاکسل مطالعه شود.

کلید واژه ها: مهار کننده های رگزایی, غشا کوریوآلانتوئیس, حشره, فرمون, پاکلی تاکسل, دگزامتازون
نحوه استناد به این مقاله: پیمبرپور س ز، حسن پورعزتی م ، عسکریان زاده ع. مهار رگزایی و بهبود فعالیت ضد رگزایی پاکلی تاکسل توسط سه فرمون­ های جنسی حشره ای در غشا کوریوآلانتوئیس جنین جوجه. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3): 245-253
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 134

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 83

Your browser does not support the canvas element.