Logo-mj
  تعداد مشاهده چکیده: 73

سلامت عمومی

مقاله کوتاه

بررسی سواد سلامت کووید-19 و ارتباط آن با خود مراقبتی در سفیران سلامت شهر ارومیه

مرادعلی زارعی پور 1* ORCID logo، نجف احمدی 2 ORCID logo، فاطمه رستم پور 1، علی صدقیانی فر 1، زینب نعمتی 1، محمد سعادتی 3،4

1 واحد تحقیقات نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
3 گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران
4 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی خوی، خوی، ایران

چکیده

زمینه. بیماری کووید-19 یکی از مسایل مهم سلامت عمومی است و ارزیابی و بهبود سواد سلامت کووید-19 و خود‌مراقبتی می‌تواند در جلوگیری از گسترش آن مؤثر واقع گردد. این مطالعه با هدف بررسی سواد سلامت کووید-19 و ارتباط آن با خود‌مراقبتی در سفیران سلامت شهر ارومیه انجام گرفت.

روش کار. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 400 نفر از سفیران سلامت شهر ارومیه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای در سال 1400 انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بود که خصوصیات جمعیت شناختی، سواد سلامت مرتبط با کووید-19 و خودمراقبتی افراد را مورد سنجش قرار می‌داد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و رگرسیون تجریه تحلیل شدند.

یافته‌ها. اکثریت سفیران سلامت میزان سواد سلامت مرتبط با کووید-19 را در سطح خوب (63/5%) گزارش کردند. همچنین سواد سلامت مرتبط با کووید-19 با سطح تحصیلات، همچنین، وضعیت اقتصادی و متغیر خودمراقبتی با سن، جنسیت، سطح تحصیلات و شغل ارتباط آماری معنی‌داری داشت (0/05<P). از سوی دیگر مطابق با نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، با افزایش میزان سواد سلامت مرتبط با کووید-19 مدلسازی رگرسیونی قادر به پیشگویی 22 درصد از رفتارهای خودمراقبتی در مشارکت‌کنندگان مطالعه حاضر بود.

نتیجه‌گیری. با توجه به اهمیت سواد سلامت مرتبط با کووید-19 و تأثیر آن بر خودمراقبتی در سفیران سلامت، نیاز به طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی توسط مراقبین سلامت جهت افزایش سواد سلامت مرتبط با کووید-19 که می‌تواند منجر به خودمراقبتی و اتخاذ رفتارهای بهداشتی در سفیران سلامت شود، ضروری است.

پیامدهای‌عملی. یافته‌های این مطالعه می‌تواند در اختیار معاونت بهداشتی و مراقبین سلامت قرار گیرد تا گامی برای ارتقای سواد سلامت و خودمراقبتی در راستای پیشگیری از اپیدمی‌های مشابه برداشته شود.

کلید واژه ها: سواد سلامت, کووید-19, خودمراقبتی, سفیران سلامت
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 01 مرداد 1402
پذیرفته‌شده: 12 شهریور 1402
انتشار الکترونیکی: 12 خرداد 1403
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)