Logo-mj
  تعداد مشاهده چکیده: 62

بیماری‌های غدد درون‌ ریز

مقاله پژوهشی

ارتباط سطح سرمی ویتامین D پیش از جراحی با هایپوکلسمی بعد از تیروئیدکتومی کامل

مهشید مهرجردیان 1 ORCID logo، علی آرین نیا 2* ORCID logo، حبیب شعبانی 3 ORCID logo، حجت جنتی راد 4 ORCID logo

1 گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، واحد توسعه و تحقیقات بالینی 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
2 گروه جراحی، دانشکده پزشکی، واحد توسعه و تحقیقات بالینی 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
3 دستیار تخصصی جراحی، گروه جراحی، واحد توسعه و تحقیقات بالینی 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
4 پزشک عمومی، واحد توسعه و تحقیقات بالینی 5 آذر، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

زمینه. هایپوکلسمی گذرا از عوارض شایع تیروئیدکتومی کامل است. هیپوکلسمی پیامدهای بسیاری برای سلامتی بیماران داشته و بر کیفیت زندگی بیمار تأثیر منفی می‌گذارد. این مطالعه با هدف بررسی نقش پيش‌بيني‌كنندگی سطح سرمی ويتامين D قبل از جراحي تيروئيدكتومي کامل در بروز هایپوکلسمی انجام شد.

روش‌کار. مطالعه مقطعی حاضر بر روی 82 بیمار کاندید جراحی تیروئیدکتومی کامل مراجعه‌کننده به بیمارستان 5 آذر گرگان در سال 1401 انجام شد. اطلاعات دموگرافیک، متغیرهای آزمایشگاهی و علائم بالینی هیپوکلسمی قبل از عمل، 24 ساعت و دو هفته پس از جراحی با چک‌لیست جمع‌آوری شدند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS ورژن 18 و با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، یو من ویتنی، ویلکاکسون و تی زوجی و آزمون کای اسکور در سطح معنی‌داری 0/05 تحلیل شدند. یافته‌ها. میانگین سطح سرمی کلسیم 24 ساعت و دو هفته بعد از جراحی به‌طور معناداری کاهش یافته‌بود. میانگین سطح سرمی فسفر نیز 24 ساعت بعد از جراحی کاهش معناداری داشت. 32/9 درصد از بیماران 24 ساعت بعد از عمل جراحی، علایم هیپوکلسمی نشان دادند. همچنین، هایپوکلسمی با سطح سرمی ویتامین D ارتباط نداشت و میانگین سطح سرمی کلسیم در بیماران با علائم هیپوکلسمی به طور معناداری کمتر بود. میانگین هورمون پاراتیروئید یک روز بعد از جراحی در بیماران با سطح کلسیم نرمال به طور معناداری بیشتر بود.

نتیجه‌گیری. سطح سرمی ویتامین D قبل از تیروئیدکتومی کامل ارتباطی با هیپوکلسمی بعد از تیروئیدکتومی کامل ندارد. سطح سرمی هورمون پاراتیروئید و فسفر با تغییرات سرمی کلسیم بعد از جراحی مرتبط است.

پیامدهای عملی. سطح سرمی ویتامین D قبل از تیروئیدکتومی نمی‌تواند پیش‌بینی کننده هیپوکلسمی بعد از تیروئیدکتومی کامل باشد. سطح سرمی هورمون پاراتیروئید و فسفر با تغییرات سرمی کلسیم بعد از جراحی مرتبط است. لذا برای این بیماران پیگیری دقیق و طولانی مدت سطوح کلسیم، ویتامین D و هورمون پاراتیروئید و فسفر توصیه می‌شود.


کلید واژه ها: ویتامین D, تیروئیدکتومی, تیروئیدکتومی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 29 خرداد 1402
بازنگری: 05 شهریور 1402
پذیرفته‌شده: 07 شهریور 1402
انتشار الکترونیکی: 29 اردیبهشت 1403
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)