Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1402؛45(6): 485-494.
doi: 10.34172/mj.2024.001
  تعداد مشاهده چکیده: 227
  تعداد دانلود PDF: 114

روانشناسی

مقاله پژوهشی

درستی‌آزمایی و قابلیت اعتماد نسخه فارسی مقیاس کنجکاوی بیمارگونه در دانشجویان

علی قائمی 1 ORCID logo، لادن واقف 1 ORCID logo، بهزاد شالچی 2* ORCID logo

1 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: shalchi.b@gmail.com

چکیده

زمینه. موفقیت فیلم‌های ترسناک، مورد توجه بودن جنایات خشن و شیوع خشونت در اخبار نشان می‌دهد که کنجکاوی بیمارگونه یک ویژگی روانی رایج است. با این حال، تحقیق در مورد کنجکاوی بیمارگونه تا حد زیادی در ادبیات پژوهشی روان‌شناختی وجود ندارد که یکی از دلایل آن عدم وجود مقیاس مناسب برای جامعه ایرانی بود. از این‌رو، هدف این پژوهش بررسی درستی‌آزمایی و قابلیت اعتماد نسخه فارسی مقیاس کنجکاوی بیمارگونه بود.

روش‌کار. طرح پژوهش توصیفی از نوع تحلیل عاملی بود و جامعه آماری پژوهش همه دانشجویان دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1400-1401 بود که از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای با حجم نمونه 500 نفر انتخاب شدند. برای انجام پژوهش، از مقیاس کنجکاوی بیمارگونه اسکیونر استفاده شد.

یافته‌ها. نتایج پژوهش نشان داد که آلفای کرونباخ برای خرده‌مقیاس‌های ذهن افراد خطرناک 0/79، تجاوز به بدن0/81، خطر فراطبیعی 0/79، خشونت بین‌فردی 0/80 و کل مقیاس 0/85 می‌باشد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز رابطه معناداری بین متغیرهای آشکار و سازه‌های نهفته را تأیید کرد و نشان داد که ساختار چهار عاملی مقیاس از برازش مطلوبی در نمونه‌های پژوهش برخوردار است.

نتیجه‌گیری. مقیاس کنجکاوی بیمارگونه در بین دانشجویان از درستی‌آزمایی و قابلیت اعتماد مطلوبی برخوردار است و استفاده از این ابزار در تحقیقات آینده قابل اعتماد است.

پیامدهای عملی. از یافته‌های این پژوهش می‌توان در روان‌درمانی، پژوهش‌های روان‌شناختی و روان‌شناسی رسانه و روان‌شناسی تبلیغات استفاده کرد.

کلید واژه ها: کنجکاوی بیمارگونه, درستی آزمایی, قابلیت اعتماد, مقیاس
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 08 مهر 1402
پذیرفته‌شده: 11 آذر 1402
انتشار الکترونیکی: 11 دی 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)