Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1402؛45(6): 505-515.
doi: 10.34172/mj.2024.003
  تعداد مشاهده چکیده: 197
  تعداد دانلود PDF: 94

روانپزشکی کودک و نوجوان

مقاله پژوهشی

ويژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه اختلال نقص توجه-بیش فعالی کانرز اوایل کودکی: فرم والدين در کودکان 3 تا 6 ساله

شاهرخ امیری 1 ORCID logo، معصومه احسنی 1، ایوب مالک 1، همایون صادقی-بازرگانی 2، امیرهوشنگ قریشی زاده 1، سلمان عبدی 1، حسین عزیزی 1* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
2 مرکز تحقیقات مدیریت پیشگیری از حوادث جاده‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: aziziepid@gmail.com

چکیده

زمینه. اختلال نقص توجه-بيش فعالی از شايع‌ترين تشخيص­های روانپزشکی کودکان و نوجوانان است. شيوع این اختلال در کودکان قبل از سن ورود به مدرسه 1/9 تا 18/2 درصد تخمين زده شده است. مطالعه حاضر جهت ترجمه، اعتبار و روایی‌سنجی نسخه فارسی پرسش‌نامه کانرز اوایل کودکی - فرم والدین متناسب با کودکان جمعیت ایرانی انجام شده است.

روش‌کار. اين مطالعه در سال 95 روی 1013 کودک زیر 6 سال شهر تبریز انجام شد. ابتدا پرسش‌نامه به روش باز ترجمه به فارسی برگردانده شد. روایی محتوای پرسش‌نامه از طریق 10 نفر از متخصصان با استفاده از شاخص توافق کاپای تعدیل شده، سنجیده شد. روایی صوری پرسش‌نامه نیز با پرسش‌نامه توانايی‌ها و مشکلات کودکان (SDQ) همزمان مقایسه شد. از منحنی راک برای تعیین بهترین نقطه برش و از حساسیت و ویژگی برای تعیین قدرت تشخیص پرسش‌نامه در مقایسه با مصاحبه بالینی استفاده شد. تکرارپذیری با آزمون باز-آزمون با استفاده از ضریب همبستگی درون خوشه‌ای و نیز ثبات درونی با شاخص آلفای کرونباخ ارزیابی شد.

یافته‌ها. از کل 1013 شرکت کننده، 569 نفر (56/2 %) دختر و 444 نفر (4/43 %) پسر بودند. شاخص توافق کلی کاپای تعدیل شده و روایی صوری به ترتیب 0/76 و 0/70 به دست آمد. حساسیت و ویژگی پرسش‌نامه به ترتیب 86/8 و 79/4 درصد در مقایسه با معیار استاندارد (مصاحبه روانپزشکی) حاصل شد. همچنین نسبت درست‌نمایی مثبت و منفی پرسش‌نامه به ترتیب 4/215 و 0/165 برآورد شد. ضریب همبستگی درون خوشه­ای 0/09 و ثبات درونی پرسش‌نامه با ضریب آلفای کرونباخ کلی 0/88 محاسبه شد.

نتیجه‌گیری. نسخه فارسی پرسش‌نامه غربالگری اختلال نقص توجه-بیش فعالی، فرم والدین اوایل کودکی (زیر 6 سال) روایی و پایایی مناسبی برای غربالگری در جمعیت ایرانی دارد.

پیامدهای عملی. ابزار معتبر شده از مطالعه حاضر می‌تواند در اولین سطح از سیستم سلامت در بخش­های دولتی و خصوصی برای پزشکان و غیر پزشکان، به ویژه پزشکان خانواده در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه استفاده شود.

کلید واژه ها: اختلال نقص توجه-بیش فعالی, پرسشنامه کانرز, اوایل کودکی, روان سنجی, روایی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 21 فروردین 1402
پذیرفته‌شده: 09 خرداد 1402
انتشار الکترونیکی: 09 دی 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)