Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1403؛46(1): 7-18.
doi: 10.34172/mj.2024.009
  تعداد مشاهده چکیده: 261
  تعداد دانلود PDF: 155

بیماری‌های غدد درون‌ ریز

فراتحلیل

ارزیابی اثرات تزریق دائمی زیر جلدی در برابر چندین تزریق روزانه انسولین بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: مطالعه مروری نظام‌مند و متاآنالیز بر پایه مطالعات کارآزمایی بالینی

عبدالله محمدیان هفشجانی 1* ORCID logo، سلیمان خیری 2 ORCID logo، زهرا کریمی 2

1 مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
2 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: a_mohamadii@yahoo.com

چکیده

زمینه. ديابت یک بیماری متابولیک و يكی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن و بيماری متابولیکی است. هدف ما در این مطالعه مروری نظام‌مند و متاآنالیز، مقایسه تأثیر چندین تزریق روزانه انسولین در برابر تزریق دائمی زیر جلدی انسولین بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

روش‌کار. مطالعاتی که باهدف مقایسه تأثیر چندین تزریق روزانه انسولین در برابر تزریق دائمی زیر جلدی انسولین بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله تا انتهای سال ۲۰۲۲ در پایگاه‌ها اطلاعاتی بین‌المللی منتشرشده بودند، جستجو و بازیابی شدند. از آزمون‌های کای-اسکوئر و2 I به ترتیب برای تعیین وجود و اندازه هتروژنیستی استفاده شد.

یافته‌ها. در این مطالعه مروری نظام‌مند و متاآنالیز، 9 مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی سازی شده وارد شد. نتایج تحلیل نشان داد که در مقایسه با گروه چندین تزریق روزانه انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله در افراد گروه تزریق دائمی زیر جلدی انسولین به‌طور معنی‌داری کاهش‌یافته است، به‌گونه‌ای که تفاوت میانگین استاندارد برابر با (CI: -0/46_ -0/06 ،P=0/025 95%) 0/26- می باشد. باتوجه ‌به نتایج آزمون ایگر (0/333=P) و بگ (0/677=P) ؛ در این مطالعه تورش انتشار مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری. بر اساس شواهد موجود تزریق دائمی زیر جلدی انسولین می‌تواند به‌طور معنی‌داری در کاهش و کنترل سطح هموگلوبین گلیکوزیله موفق باشد، زیرا بیماران گروه درمانی تزریق دائمی زیر جلدی انسولین سطوح هموگلوبین گلیکوزیله پایین‌تری داشتند.

پیامدهای عملی. در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو، درمان با انسولین با روش تزریق دائمی زیر جلدی بهتر از روش چندین تزریق روزانه می‌تواند سطح هموگلوبین گلیکوزیله را کنترل نماید.


کلید واژه ها: مطالعه مروری نظام‌مند, متاآنالیز, انسولین, تزریق دائمی, چندین تزریق روزانه, هموگلوبین گلیکوزیله
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 26 اسفند 1401
بازنگری: 01 خرداد 1402
پذیرفته‌شده: 02 خرداد 1402
انتشار الکترونیکی: 10 بهمن 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)