Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1403؛46(1): 87-96.
doi: 10.34172/mj.2024.016
  تعداد مشاهده چکیده: 221
  تعداد دانلود PDF: 126

روانشناسی

مقاله پژوهشی

اثربخشی ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دارای علائم افسردگی

عزت‌اله احمدی 1 ORCID logo، حسین رستمی 2,3* ORCID logo، زهرا جوانی 4 ORCID logo

1 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران
3 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا، تهران، ایران
4 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: rostami.psychologist@gmail.com

چکیده

زمینه. مشکل در تنظیم هیجان هسته اصلی نشانه‌های اختلال افسردگی اساسی است و نشخوار ذهنی یکی از مؤلفه‌های مهم شناختی در افراد مبتلا به افسردگی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم‌شناختی هیجان دانشجویان با علایم افسردگی انجام شد.

روش کار. پژوهش حاضر به روش نیمه‌آزمايشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تعداد 350 نفر در سال 1402-1401 بود که پرسش‌نامه افسردگی بک را تکمیل کردند. از میان آن‌ها 30 نفر علایم افسردگی (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) را داشته و به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس تنظیم‌شناختی هیجان و پرسش‌نامه نشخوار فکری استفاده شد.

یافته‌ها. یافته‌ها نشان داد بین گروه آزمایش و شاهد از نظر نشخوار فکری و تنظیم‌شناختی هیجان تفاوت معناداری وجود دارد (0/001>P). میانگین نشخوار فکری در گروه آزمایش نسبت به پیش‌آزمون و گروه کنترل به‌طور معناداری کاهش و میانگین تنظیم‌شناختی هیجان به‌طور معناداری افزایش یافته بود.

نتیجه‌گیری. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ذهن‌آگاهی بر نشخوار فکری و تنظیم‌شناختی هیجان دانشجویان با علایم افسردگی تأثیر دارد.

پیامدهای‌عملی. نتایج پژوهش حاضر می‌تواند در بحث پیشگیری و درمان افراد با علایم افسردگی به‌خصوص دانشجویان استفاده شود.

کلید واژه ها: ذهن آگاهی, نشخوار ذهنی, تنظیم شناختی هیجان
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 01 بهمن 1401
پذیرفته‌شده: 28 فروردین 1402
انتشار الکترونیکی: 14 بهمن 1402
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)