Logo-mj
مجله پزشکى دانشگاه علوم پزشکى تبريز. 1401؛44(1): 7-14.
doi: 10.34172/mj.2022.009
  تعداد مشاهده چکیده: 265
  تعداد دانلود PDF: 199

علوم اعصاب بالینی

مقاله پژوهشی

مقایسه حافظه و عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با افراد عادی

علیرضا شفیعی کندجانی 1,2 ORCID logo، جلیل هوشیار قراملکی 3 ORCID logo، نگین غفاری 4 ORCID logo، حبیبه برزگر دوغانی 5* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 مرکز تحقیقات غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 دانشجوي پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
5 دانشجوي دکترای روانشناسی سلامت، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: barzegar.9005@gmail.com

چکیده

زمينه. میزان شیوع دیابت تیپ دو در حال افزایش است. این بیماری عامل خطر مهم برای زوال شناختی شناخته می شود. با توجه به اهمیت تشخیص و کنترل اختلالات شناختی در بیماران دیابتی و تفاوت بروز آنها در جمعیت های مختلف، تصمیم گرفتیم ارتباط دیابت تیپ دو با حافظه و عملکرد اجرایی در این بیماران را بررسی کنیم.

روش کار. اين مطالعه مورد-شاهدی روي 30 بیمار دیابتی نوع دو و 30 فرد غیردیابتی مراجعه کننده به درمانگاه شیخ الرئیس تبریز طی سال 1397 انجام گرفت. برای تمامی نمونه ها پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک تکمیل شده و آزمون ارزیابی شناختی آزمودنی های فارسی زبان (PCAP) انجام شد. از آزمون های تی و فیشر برای تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها. در این مطالعه، بیماران مبتلا به دیابت در مقایسه با گروه شاهد در آزمون های سنجش حافظه کاری و تمرکز نمره های پایین تری به دست آوردند. در خصوص عملکرد اجرایی، میزان عملکرد کلامی بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05) اما نمره آزمون جاگذاری اعداد و نمادها و آزمون جاگذاری اعداد و حروف در گروه مورد به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود(P<0.05).

نتیجه گیری. دیابت نوع دو می تواند تاثیر چشمگیری بر میزان تمرکز این بیماران بگذارد و باعث اختلال در حافظه کاری و عملکرد اجرایی آنان شود. یافته های پژوهش حاضر تاکید می کند که بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، اختلال در عملکرد شناختی را نشان می دهند. بنابراین نظارت بر وضعیت عصبی روانی این گروه ضروری است.

پيامدهاى عملى. با توجه به تاثیر دیابت نوع دو بر مغز و ایجاد اختلالات شناختی(مانند اختلال درحافظه و عملکرد اجرایی )، در صورت تشخیص و درمان به موقع دیابت می توان به طور معنی داری از بروز اختلالات شناختی جلوگیری کرد .بررسی این نواقص شناختی از این لحاظ حائز اهمیت است که این نواقص می توانند توانایی شخص در فعالیت های روزمره ،عملکرد شغلی و خودمراقبتی را تحت تاثیر قرار دهند. توصیه می شود که با بهبود روند کنترل دیابت از بروز اختلالات شناختی در بیماران مبتلا جلوگیری و به ارتقا کیفیت زندگی آنان کمک شود.

کلید واژه ها: دیابت نوع دو, حافظه, عملکرد شناختی, عملکرد اجرایی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 25 اردیبهشت 1400
بازنگری: 23 تیر 1400
پذیرفته‌شده: 29 تیر 1400
انتشار الکترونیکی: 23 بهمن 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)