ثبت‌شده: 14 فروردین 1400
بازنگری: 19 اردیبهشت 1400
پذیرفته‌شده: 25 اردیبهشت 1400
انتشار الکترونیکی: 02 تیر 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 293-299.
DOI: 10.34172/mj.2021.056
  تعداد مشاهده چکیده: 138
  تعداد دانلود PDF: 99

مقاله پژوهشی

بررسی متاستاز میکروسکوپیک گردنی در گردن مرحله N0 بالینی در کارسینوم‌های سنگفرشی دهان

نیکزاد شهیدی 1* ORCID logo، نسترن ذکایی 2 ORCID logo

1 گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 دانشجو پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ایمیل: nikzadsh@yahoo.com

چکیده

زمینه: متاستاز سرطان‌های راه هوایی و غذایی فوقانی به غدد لنفاوی گردن یکی از نگرانی‌های متخصصین گوش و حلق و بینی است که به عوامل مختلفی مانند اندازه تومور اولیه و انتشار آن وابسته است و از آنجا که برنامه درمانی درصورت وجود متاستاز از حالتی که لنف نودهای گردنی درگیر نشده‌اند متفاوت است، در مطالعه حاضر شیوع متاستاز مخفی گردنی در بیماران با گردن مرحله N0 در کارسینوم‌های سلول سنگفرشی حفره دهان بررسی شد.

روش‌کار: در این مطالعه مقطعی تحلیلی پرونده بیمارانی که تشخیص قطعی کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان داشتند و از فروردین1390 تا پایان سال 1395 بستری بودند و اطلاعات مورد نیاز مطالعه مانند سن، جنسیت، اندازه توده اولیه، محل ضایعه، T تومور، N بالینی و پاتولوژیک جمع‌آوری و با نرم‌افزار SPSS نسخه 19 آنالیز شد. در تمامی آزمون‌ها سطح معنی‌داری آماری 05/0 درنظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین سنی 14/02 ± 61/67 سال بوده و اکثریت بیماران را مردان تشکیل می‌دادند. شایع‌ترین محل توده اولیه زبان بود و بیشتر بیماران در مرحله T3 قرار داشتند. میانگین اندازه ضایعات 1/30±3/90 سانتی‌متر بود. 45% شرکت‌کنندگان از نظر بالینی گردن N0 داشتند که اکثریت آن‌ها در بررسی پاتولوژیک نیز لنف نود متاستاتیک نداشتند. شیوع لنف نود متاستاتیک بین بیماران N0 بالینی 30% بود و رابطه معنی‌داری بین T تومور و N+ پاتولوژیک یافت نشد(422 /0=p). در بررسی ارتباط بین تعداد لنف نودهای حاوی متاستاز مخفی و T تومور هیچ رابطه معنی‌داری مشاهده نشد (P = 0/578)

نتیجه‌گیری: در کارسینوم‌های سلول سنگفرشی حفره دهان شیوع لنف نود متاستاتیک گردنی 30% بوده و به صورت معنی‌داری با محل ضایعه مرتبط است درحالی‌که ارتباطی با T تومور مشاهده نمی‌شود.

کلید واژه ها: کارسینوم سلول سنگفرشی, حفره دهان, متاستاز
نحوه استناد به این مقاله: شهیدی ن، ذکایی ن. بررسی متاستاز میکروسکوپیک گردنی در گردن مرحله N0 بالینی در کارسینوم‌های سنگفرشی دهان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3):293-299
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.