Logo-mj
مجله پزشکى دانشگاه علوم پزشکى تبريز. 1400؛43(5): 469-476.
DOI: 10.34172/mj.2021.072
  تعداد مشاهده چکیده: 119
  تعداد دانلود PDF: 72

مقاله کوتاه

ارتباط بین بیماری مزمن کلیه و سندرم پای بی قرار و عوامل موثر در آن: مطالعه مورد-شاهدی

زهرا موسوی 1* ORCID logo، مهرداد قائم مقامی 1 ORCID logo، رسول علی پور 2 ORCID logo، صونا رحیم پور 3 ORCID logo

1 گروه روانپزشکی، مرکز آموزشی درمانی رازی، دانشگاه علوم پزشکی، تبریز، ایران
2 بیمارستان استاد عالی نسب، مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی، سازمان تامین اجتماعی،تبریز، ایران
3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*پدیدآور رابط: پست الکترونیکی: m_z1374@yahoo.com

چکیده

سندرم پای بی¬قرار، نوعی اختلال عصبی است که در آن افراد به خصوص هنگام شب در اندام احساس ناراحتی می¬کنند و نیاز به حرکت دادن پاها دارند. این وضعیت با استراحت بدتر می¬شود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی سندرم پای بی¬قرار در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی است. در این مطالعه مورد شاهدی، 180 بیمار مبتلا به بیماری مزمن کلیه (90 بیمار همودیالیزی و 90 بیمار غیر دیالیزی) که به کلینیک نفرولوژی و بخش دیالیز بیمارستان امام رضا(ع) تبریز مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. داده ها براساس معیارهای انجمن بین المللی مطالعه سندرم پای بی¬قرار، از طریق معاینه بالینی و فرم پرسشنامه جمع آوری شدند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل آماری شدند. از بین 180 بیمار مورد مطالعه، 92 نفر (51/7 درصد) مرد و 88 نفر (48/3 درصد) زن بودند. میانگین سنی بیماران 17/2±60/4 سال بود. 90 بیمار غیر دیالیزی و 90 بیمار همودیالیزی بررسی شدند. از بین تمام بیماران همودیالیزی مورد مطالعه، 33 بیمار (37 درصد) و در بین بیماران غیر دیالیزی فقط 16 بیمار (18 درصد) سندرم پای بی قرار داشتند. فراوانی سندرم پای بی قرار در بیماران تحت همودیالیز به طور قابل توجهی بیشتر است (P=0/001). همچنین در مورد فراوانی سندرم پای بی قرار در بیماران مرد (77 درصد) نسبت به زنان (23 درصد) تفاوت معنی داری وجود دارد (P=0/001). نتایج نشان داد که درصد قابل توجهی (27 درصد) از بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی از سندرم پای بی قرار رنج می برند و بیماران همودیالیزی بیشتر درگیر این بیماری هستند که به اهمیت بیشتری نیاز دارد. همچنین براساس یافته های ما در این مطالعه، احتمال بروز سندرم پاهای بی قرار در مردان بیش از زنان است.
کلید واژه ها: سندرم پای بی قرار, بیماری مزمن کلیه, نارسایی کلیه, همودیالیز
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 20 بهمن 1399
بازنگری: 12 خرداد 1400
پذیرفته‌شده: 17 خرداد 1400
انتشار الکترونیکی: 22 آبان 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)