ثبت‌شده: 21 دی 1399
بازنگری: 15 بهمن 1399
پذیرفته‌شده: 18 بهمن 1399
انتشار الکترونیکی: 02 تیر 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 274-282.
DOI: 10.34172/mj.2021.054
  تعداد مشاهده چکیده: 169
  تعداد دانلود PDF: 94

مقاله پژوهشی

تاثیر افزودن نانوذرات اکسید روی پشتیبانی شده داخل زئولیت 4A بر خواص ضد باکتریایی و استحکام خمشی رزین آکریلی خود سخت شونده مورد استفاده در دستگاه‌های متحرک ارتودنسی

مهدیه اسمعیل زاده 1 ORCID logo، بهارک دیوبند 2، فاطمه یگانه سفیدان 3، مونا غلامی 4، مژگان کچویی 5* ORCID logo

1 دانشجو دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات لثه و دندان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران، گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3 گروه باکتری‌شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 دستیار تخصصی بالینی ارتودنسی، بخش ارتودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
5 گروه ارتودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران/مرکز تحقیقات لثه و دندان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: drkachoei@gmail.com

چکیده

زمینه: رزین‌های آکریلی پلی‌متیل متاکریلات (PMMA) خودسخت شونده به شکل گسترده‌ای در ساخت دستگاه‌های متحرک ارتودنسی استفاده می‌شوند. ساختار این پلیمرآکریلی خودسخت شونده نسبت به انواع گرماسخت آن متخلخل‌تر بوده و محلی مناسب برای کلونیزاسیون پلاک میکروبی فراهم می‌کند. به دلیل فعالیت‌های متابولیکی برخی از این میکروارگانیسم‌ها بوی نامساعدی از سطح بیس پلیت‌های ارتودنسی متصاعد می‌شود که می‌تواند همکاری بیماران را مختل کند. هدف از این مطالعه تولید و افزودن نانوذرات اکسید روی پشتیبانی شده داخل شبکه زئولیت 4A (Zn/4A) به ترکیب این پلیمر آکریلی و بررسی خواص ضدباکتریایی و استحکام خمشی آن است.

روش‌کار: نانوذرات اکسید روی پشتیبانی شده داخل زئولیت 4A پس از تولید با درصدهای وزنی 2 و4 درصد به پودر رزین آکریلی پلی‌متیل متاکریلات خود سخت شونده SR Triplex® Cold اضافه شد. آنالیزهای پراش پرتو ایکس، ميكروسكوپ الكتروني روبشي گسيل ميدانی، توزيع انرژی پرتو ايکس و پراکندگی نور دینامیکی از نمونه‌های آکریل نوترکیب تهیه شد. خواص ضدمیکروبی با تکنیک تماس مستقیم (Direct contact) روی سه سوش باکتریایی استرپتوکوکوس موتانس، کلبسیلا پنومونیه و اشرشیا کلی بررسی شد. استحکام خمشی نمونه‌ها با تست three-point bending انجام شد. برای ارزیابی آماری داده‌ها ازتست one-way ANOVA وTukey’s post hoc test استفاده وp کمتر از 05/0 معنی‌دار تلقی شد.

یافته‌ها: افزودن نانوکامپوزیت Zn/4A در هردو غلظت 2 و 4 درصد وزنی به ترکیب آکریل پلی‌متیل متاکریلات خود سخت شونده منجر به تخریب بیش از 99 درصد کلنی‌های هر سه نوع سوش باکتریایی گردید. میانگین استحکام خمشی نمونه‌های آکریلی حاوی نانوکامپوزیت Zn/4A با درصدهای وزنی 2 و 4 درصد به طور معناداری کمتر از گروه کنترل است ولی تمام مقادیر بیشتر از 50 مگاپاسکال به دست آمد.

نتیجه‌گیری: افزودن نانوکامپوزیت Zn/4A در هردو درصد وزنی 2 و 4 درصد به ترکیب پلی‌متیل متاکریلات خودسخت شونده به دلیل خاصیت ضدباکتریایی و سمیت حداقلی باعث از بین رفتن کلنی‌های باکتریایی و بوی نامساعد از بیس پلیت‌های ارتودنسی شده و با ارتقا همکاری بیمار منجر به بهبود نتایج درمان می‌گردد.


کلید واژه ها: پلی متیل متاکریلات, دستگاه متحرک ارتودنسی, زئولیت, نانوذرات فلزی
نحوه استناد به این مقاله: اسمعیل‌زاده م، دیوبند ب، یگانه سفیدان ف، غلامی م، کچویی م. تاثیر افزودن نانوذرات اکسید روی پشتیبانی شده داخل زئولیت A4 بر خواص ضد باکتریایی و استحکام خمشی رزین آکریلی خود سخت شونده مورد استفاده در دستگاه های متحرک ارتودنسی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3):274-282
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.